About stambanan.com

This author has not yet filled in any details.
So far stambanan.com has created 29 blog entries.

Finansiering av en ny stambana. Etapperna Linköping-Stockholm och Lund-Hässleholm

stambanan.com har tagit fram ett genomförande- och finansieringsförslag för de två första etapperna av en ny stambanan.
Förslaget baseras på Regeringens och Trafikverkets förslag till nationell plan 2018-2029 med två nya etapper av en ny stambanan,Linköping-Stockholm och Lund-Hässleholm.
Målsättningen är att  genomföra och slutföra dessa etapperna så snart som möjligt. I Trafikverkets förslag färdigställs etapperna först 2033 respektive 2035. En viktig förutsättning är att genomförandet sker med en kraftsamling av resurserna och ett industriellt byggande av de 210 km ny järnväg som de två etapperna består av. Då kan effekterna på kortare restid och nödvändig kapacitetsförstärkning ske.
Ett snabbare genomförande av projektet  kan ske om finansiering av de 37 miljarder kr. som redovisas i Trafikverkets förslag, kan genomföras  genom en förskottering av medlen, som sen återbetalas i takt med att medlen finns i planen 2018-2029.
Regeringen kan därefter fatta ett kompletterande beslut om fortsättningen om 4 år vid nästa nationella plan 2022.
Finansiering av en ny stambana. Etapperna Linköping-Stockholm och Lund-Hässleholm 2018-01-16T12:28:22+00:00

Teknik och hastighet på nya stambanan

I samband med diskussionerna om nya stambanan har det redovisats olika lösningar för val av hastighet och teknik. Vi har ansett det värdefullt att samla erfarenheterna från länder med olika system för höghastighetsbanor. Det visar sig att det behöver göras en noggrannare avvägning inför valet av en ny stambana i Sverige.

 

Teknik och hastighet på nya stambanan 2018-01-16T12:26:09+00:00

Medlemsmöte i Hässleholm 27 oktober 2017

Nationella planen 2018-2029

Göran Svärd redovisade Trafikverkets förslag till nationell plan 2018-2029 som berör Södra stambanan. stambanan.com är klart positiv till Trafikverkets förslag med etapputbyggnader Ostlänken och Lund-Hässleholm.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Med anledning av att Trafikverket har förslagit en lösning med en högsta hastighet av 250 km/t jämfört med Sverigeförhandlingens förslag på 320 km/t så har vi tagit fram en redovisning av hastighetsstandard och teknikval. Slutsatsen är att ytterligare studier behövs innan slutligt ställningstagande görs.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Trafikverket föreslår en långsam utbyggnad av de båda etapperna av den nya stambanan. Färdigställande Ostlänken 2033 och Lund-Hässleholm 2035. Vi har tagit fram en annan lösning inom de ekonomiska ramarna som anges i planen med en kraftsamlad organisation och snabbare genomförande.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Sjs planer för den framtida trafiken och då särskilt Södra stambanan och de nya stambanorna

Crister Fritzson VD, SJ AB redovisade utvecklingen inom ett lönsamt SJ med flera strategiska satsningar i landet, men konstaterar samtidigt att resande ökat väsentligt snabbare än utbyggnaden av ny kapacitet i järnvägen ,vilket leder till stora problem i tågtrafikens standard.

Malmö-Stockholm är redan idag en av SJs viktigaste sträckor och resandepotentialen om Köpenhamn inkluderas är mycket stor.

SJ investera 9 mdr kr i nya och upprustade fordon. Närmast skall ca 30 snabbtåg för 250 km/t upphandlas i väntan på en utbyggnad av höghastighetsbanor.

SJ stödjer våra förslag till etapputbyggnader för att inom närtid kunna minska dagens restid Malmö – Stockholm på 4 timmar o 15 minuter till 3 timmar. SJ vill gärna se en snabbare utbyggnad av etapperna som stambanan.com redovisar.

Ostlänken som en del av regionförstoringen och snabbtågstrafiken som Norrköping ser det

Kommunalrådet Lars Stjernkvist, Norrköping inledde med att konstatera att det troligen inte finns något politikområde där det debatteras så mycket och görs så lite som inom järnvägstrafiken.

Regeringens beslut om Ostlänken under 2012 var oväntat med mycket välkommet för Norrköping. En växande optimism med bland annat ökat bostadsbyggande tog sin början och har sedan bara fortsatt. Det visar betydelsen av en utbyggnad av järnvägstrafiken, trots att utbyggnaden av den första delen av Ostlänken startar först i november 2017

Vidare underströks att snabbtågen måste stanna på viktiga mellanstationer för att betjäna många resenärer och då blir topphastigheten inte det viktigaste.

Lars Stjernkvist underströk vikten av att de föreslagna etapperna snabbt kommer igång och uttrycket ett klart intresse för vårt förslag till att organisera och finansiera en etapputbyggnad

Medlemsmöte i Hässleholm 27 oktober 2017 2017-10-31T13:05:32+00:00

Hässleholm C – framtida kapacitetsproblem

Hässleholm C är en av de viktigaste stationerna på Södra stambanan.
I vår rapport förväntas tågtrafiken öka med 53% fram till 2035 enligt Region Skånes planer.
Det innebär också att antal resenärer ökar från dagens ca 14000 resenärer/dag till 33000 resenärer /dag. Hässleholm blir då en station i samma storlek som Lund är idag.
I rapporten redovisas  ett antal alternativa lösningar inklusive den nya höghastighetsstationen.
Nu övergår det fortsatta arbetet till Hässleholms kommun,Region Skåne samt Trafikverket.
Hässleholm C – framtida kapacitetsproblem 2017-10-31T11:58:19+00:00

Krösanod Nässjö juni 2017

Nässjö station är en viktig knutpunkt på Södra stambanan.I vår rapport om utvecklingsmöjligheter på Nässjö station visar vi bland annat på möjligheterna att effektivisera stationen så att Krösatågen från de olika bandelarna samordnas för bättre bytesmöjligheter för resenärerna för vidareresor. Samtidigt öppna stationen upp för närmare kontakt med centrum i Nässjö.

Krösanod Nässjö juni 2017 2017-06-20T11:22:06+00:00

En viktig upprustning av Södra stambanan är igång!

Trafikverket byter spår mellan Vislanda (Alvesta) och Ballingslöv (Hässleholm). Det är 70 km nytt spår som kommer på plats. Det har orsakat trafikstörningar men skall vara avklarat den 27 juni. En satsning på ca 400 mkr.
Nu återstår att kontaktledningen också borde bytas, inte bara på sträckan Lund-Hässleholm som genomförs nu. Mycket arbete återstår innan Södra stambanan har nått upp till en godtagbar kvalité. Malmö – Stockholm är Sveriges mest utnyttjade bana.
Vi besökte spårbytesprojektet när det passerade Hästveda norr om Hässleholm och fick information av projektledare Stefan Källberg, Trafikverket.

En viktig upprustning av Södra stambanan är igång! 2017-06-20T10:58:12+00:00