stambanan.com och Södra stambanan

Göran Svärd,stambanan.com gör en kort sammanfattning av stambanan.coms verksamhet och vårt arbeta för att utveckla Södra stambanan.

Nätverket är mycket positiva till de utbyggnader som ingår i Infrastrukturplanen 2018-2029, nya spår Lund-Hässleholm och Ostlänken Linköping-Stockholm. Det ger ökad kapacitet där det behövs och minska samtidigt restiden med 45 minuter mellan Malmö-Stockholm. Utbyggnadstakten är för låg då projekten inte blir klara förrän 2033-2040.

Aktuellt om järnvägen / Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Tomas Eneroth redovisar regeringens satsningar på en bättre järnvägstrafik. En bred samsyn behövs för stora investeringar i infrastrukturen utöver det som finns beslutade i den nys infrastrukturplanen 2018-2029. I dagens politiska läge är det inte en självklarhet att denna samsyn finns, därför behöver påtryckningar för en samsyn komma fram för att åstadkomma dessa utbyggnader. ”Är vi beredda till dessa åtagandena” är den viktigaste frågan, inte hur vi löser finansieringen.

Det nybildade infrastrukturdepartementet som startar den 1 april 2019 kommer att öka tyngden för dessa frågor.

Viktigt med realistiska genomförandetider men effektiva organisationer behövs.

”Järnvägens brister hotar Ikeas expansion”

Johan Nestor, Ikea Älmhult AB redovisade Ikeas satsningar globalt men också lokalt i Älmhult tillsamman med Malmö, Helsingborg och Köpenhamn. Älmhult är Ikeas grund med 5400 anställda och 1900 inpendlare varje dag. Mer än 5 mdr kr har Ikea satsat i Älmhult de senaste åren och satsningarna fortsätter.

Då är det utomordentligt viktig att infrastrukturen och tågtrafiken fungerar för att Älmhult skall fortsätta vara en attraktivt arbetsplats för medarbetarna. Speciellt mellan Köpenhamn-Malmö-Älmhult brister det. Restiderna förlängs och det är svårt att få tillräcklig många insatståg mm. Det är nu den ökade kapaciteten på järnvägen behövs.

Södra stambanan/Ostlänken – vad säger Region Östergötland

Julie Tran ordförande i Trafik och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland, redovisade effekterna på Södra stambanan av den bristande kapaciteten.

Ett konkret exempel på problemen är Region Östergötlands målsättning att öka lokaltågstrafiken i Östergötland med fler avgångar och ökad punktlighet. I nuvarande tidtabell har Trafikverket försämrat möjligheterna till en bra tidtabell då man prioriterat fjärrtågen.

Det behövs satsningar på underhåll och trimningsåtgärder på Södra stambanan i väntan på färdigställande av Ostlänken.

Östergötland är negativa till att Ostlänken har försenats till 2035,de ökade kostnaderna för Ostlänken är också en negativ faktor.

Trafikverkets beslut att bygga ut för 250 km/t är märklig och på tvärs mot regeringens mål om 320 km/t. Denna osäkerhet kan ytterligare förlänga genomförandet.

Arbetet med Tågutvecklingsplan 2040 pågår för att tydliggöra kapacitetsbehoven på järnvägen.

Fehmarn Belt färdig 2028 /Vad gör Tyskland och Danmark och hur påverkar det Sverige

Henrik Sylvan, Danmarks Tekniska Universitet redovisade olikheterna på arbetssätten när det gäller investeringar i infrastrukturen i Danmark och Sverige. De långa planeringstiderna finns ej i Danmark.

Nu har investeringar på 120 mdr kr påbörjats för utbyggnaden av järnvägen från Köpenhamn till Rödby där arbetet med tunnelförbindelsen under Fehmarn bält också påbörjats. Vidare kommer förbättringar också att ske i Tyskland ner till Lübeck. Satsningen beräknas vara färdig 2028.

Då kommer restiderna från södra Sverige till Hamburg och Berlin att vara mycket konkurrenskraftiga och innebära en ökad integration i denna del av Europa.

Samtidigt är kapacitetsförstärkningarna inte klara i Sverige vilket ökar trängseln på spåren. På Södra stambanan.