Save the day

Save the day2023-07-11T14:46:25+02:00

Södra stambanan nuläge och behov –Utbyggnaden behöver börja i går!

Stambanan.coms nya studie av nuläget och behov för Södra stambanan


Klicka bilden för att läsa studien

Kapacitetsbeläggningen är mycket hög, 80 – 100%, på sträckan Lund –Hässleholm – Älmhult och vidare mot Alvesta.

Södra stambanan är Sveriges mest trafikerade godsstråk. Södra stambanan står för 80% av godstrafiken mot Skåne/kontinenten. Prognoserna pekar på att Södra stambanan växer mest i Sverige.

Stora satsningar sker även på persontrafiken på Södra stambanan. SJ kommer att få nya tåg under 2026 och regionerna planerar för utökad trafik.
Stor ökning av fjärrtrafik, regionaltrafik och godstrafik samtidigt som kapaciteten är ansträngd redan idag skapar en alvarlig flaskhals på både nationell och regional nivå.

Sverige måste matcha den utbyggnad som sker mellan Hamburg och Köpenhamn.

Slutsatsen i rapporten är:
1. Fullfölj nationell plan och bygg ut två nya spår Lund-Hässleholm
2. Bygg nya förbigångsspår på sträckan Hässleholm-Alvesta

Södra stambanan nuläge och behov –Utbyggnaden behöver börja i går!2023-06-27T13:59:28+02:00

Ny ordförande i stambanan.com

Lena Wallentheim har valts till ny KSO i Hässleholms kommun den 22 maj och blir därmed ny ordförande i stambanan.com och ersätter Hanna Nilsson.

Ny ordförande i stambanan.com2023-06-27T13:57:45+02:00

Från medlemsmötet den 31 mars

Trafikutsikter på Södra stambanan

Patrik Sterky redovisar vår studie om framtidsutsikterna på Södra stambanan.


Klicka bilden för att läsa broschyr

Redovisar också en uppdatering baserat att nya regeringen förändrat förutsättningarna för bandelen Lund-Hässleholm då man beslutat avbryta på pågående arbete som Trafikverket gör. Det har skapat en stor osäkerhet för utbyggnaden av två nya spår Lund – Hässleholm.
Påpekas att det är viktigt att även studera förutsättningarna för sträckan Alvesta – Nässjö – Tranås vilket kommer att ske i det fortsatta arbetet under våren

Påpekades också att den enighet som kommuner och regionen i Skåne visade i Positionspappret som svar på regeringens beslut i december 2022, även är viktig i det pågående arbetet som Trafikverket gör nu och skall redovisas den 30/9.

Södra stambanan – vad innebär infrastrukturplanen 2022 – 2033 och den nya regeringens förändrade inriktning.

I infrastrukturplanen, som beslutades under sommaren 2022, ingår satsningar på 85 miljarder kr på Södra stambanan. Det omfattar två nya spår på Lund – Hässleholm och Ostlänken Linköping – Stockholm.

Den nya regeringens förändrade inriktning innebär att pågående arbetet på Lund – Hässleholm avbryts och en kompletterande studie skall göras av Trafikverket med inriktning på satsningar för godstrafik och arbetspendling.

Viktiga frågeställningar som diskuterades

-finns de 16 miljarder som redovisas i infrastrukturplanen kvar för Lund – Hässleholm?

-satsningen på Lund – Hässleholm måste finnas kvar i den nuvarande planen och ej skjutas till den kommande planen 2026. Det riskerar i så fall allvarliga konsekvenser för trafiken på Södra stambanan när trafiken från Fehmarn bält startar 2029.

Positionspappret Lund-Hässleholm, som Region Skåne och berörda kommuner gemensamt tagit fram.

Håkan Samuelsson, region Skåne redovisar arbetet med att snabbt ta fram positionspapperet för Lund – Hässleholm efter regeringens beslut den 23 december. Betonades den starka enigheten bland kommunerna och regionen.


Klicka bilden för att läsa dokumentet

Stora projekt – nycklar till framgång

Idag kritiseras ofta stora projekt för förseningar och kostnadsfördyringar.

Sven Landelius, fd VD för Öresundsbron, redovisar erfarenhet från stora projekt som genomförts effektivt och inom budget. Exempel som visas är Öresundsbron, Citytunneln i Malmö och flera danska projekt. Det är erfarenheter som bör tas tillvara vid genomförande av kommande stora projekt som två nya spår Lund-Hässleholm.

Det krävs en sammanhållenorganisation som ansvarar för planering, projektering, byggande och idrifttagande. En organisation med tydligt ansvar, hög kompetensen och tryggad finansiering.


Klicka bilden för att läsa presentationen

Södra stambanan – fortsatta arbetet

Diskussionen under medlemsmötet har tagit upp flera av punkterna som skall genomföras i det kommande arbetet under våren.

Patrik Sterky redovisar upplägget för del 1 i arbetet som i första hand berör Malmö – Hässleholm. Särskilt viktigt är kapacitetsförstärkningen mellan Lund – Malmö som bör genomföras i den nuvarande infrastrukturplanen 2022 – 2033.

Del 2 kommer att beröra bandelen Alvesta-Nässjö-Tranås
Del 3 blir en sammanfattning och prioritering av objekten samt kostnadsredovisning.


Klicka bilden för att läsa utvecklingsplanen

Ledningsgruppen – ledamöter 2023 – 2026

Klicka bilden för att läsa dokumentet

Från medlemsmötet den 31 mars2023-04-18T13:31:24+02:00

Riksdagsseminarium om Södra stambanan den 25 januari.

Den 25/1 hade stambanan.com ett välbesökt seminarium på riksdagen.
Vi ville för riksdagens ledamöter beskriva och diskuterabehovet av kapacitetsförstärkning som finns i den södra delen av banan och då speciellt Lund-Hässleholm.


Klicka bilden för att läsa inbjudan

Trafikutskottets ordförande Ulrika Heie inledde med att tacka för inbjudan till seminariet om Södra stambanan och betonade järnvägens betydelse och att flaskhalsar i systemet måste arbetas bort. Det gäller att i bred samsyn komma vidare så fort som möjligt.Ledande kommunpolitiker från Hässleholm,Älmhult,Nässjö och Markaryd redovisade Södra stambanans betydelse för näringslivet och kommunens utveckling.

Pernilla Jonsson,VD IKEA Älmhult AB,redovisade IKEAs verksamhet och Älmhults centrala roll i företaget,med bland annat produktutveckling.
IKEA som är verksam i stora delar av världen men har sin tyngdpunkt i Älmhult med mer än 5000 anställda och 1000 inpendlare och ett stort antal besökare som kommer in vi Kastrup.
IKEA är mycket beroende av en väl fungerande tågtrafik och ser det som en kritiskt förutsättning för att kunna utveckla företaget med kvalificerade medarbetare. Pernilla betonade att mer kapacitet på Södra stambanan behövs för att säkra pendlingsbehoven.

Regionrådet Anna Jähnke,Region Skåne redovisade kapacitetsbelastningen på Södra stambanan i nuläget och att belastningen kommer att fortsätta att öka så att viktig pendlingstrafik kommer att påverkas negativt.
Region Skåne och berörda kommuner är helt eniga om utbyggnaden av 2 nya spår mellan Lund och Hässleholm behövs för att stärka kapaciteten för både pendling och godstrafik, som redovisats i ett nyligen undertecknat positionspapper.
Regeringens oklara uppdrag till Trafikverket att se över kapacietsförtärkningen mellan Lund-Hässleholm riskerar att försena projektet och medverka till ökade kostnader. Regeringen borde förtydliga uppdraget så att Trafikverket bygger vidare på den genomlysning som regionen och kommunerna gjort och som i större utsträckning följer den befintliga sträckningen av Södra stambanan. I den efterföljande debatten framkom ett strakt stöd från riksdagsledamöterna att klarare uppdrag behövs till Trafikverket och att arbetet snabbas upp. Föreslogs att det bildas en grupp inom riksdagen för att påverka regeringen.


Här kan du se Positionspaper för utbyggnad Lund – Hässleholm

Sven Landelius,tidigare VD för Öresundsbron redovisade det pågående arbetet i Danmark och Tyskland på Fehmarn bält. En investering på 150 miljarder sek och som blir färdig 2029,dvs om 7 år! Redovisades att trafiken med godståg på den nya förbindelsen kommer att öka mycket starkt. Förbindelsen minskar väsentligt restiden för godtågen jämfört med nuvarande sträcka över Jylland.
Redovisas att på Öresundsbron räcker kapaciteten minst till 2050,den trånga sektorn är landanslutningarna på respektive sida. Danmark bygger bort dessa hinder nu medan Sverige ligger långt efter.

Redovisas också erfarenhet av att genomföra stora projekt på ett effektivt sätt med god kostnadskontroll. se Öresundsbron,Citytunneln och de danska exemplen.
Det som krävs är en politiskt vilja och att det ges möjligheter till genomförande.
För det behövs
-en samlad organistion för planering, projektering, byggande och idrifttagande
-en organisation med tydligt uppdrag,hög kompetens och tryggad finansiering(i nuvarande infrastrukturplan finns 16 mdr kr)
-skapa god samverkan med Region Skåne och berörda kommuner.


Här kan du se bildspelet för riksdagsseminariet

Riksdagsseminarium om Södra stambanan den 25 januari.2023-01-31T11:56:35+01:00
Till toppen