Här samlas våra rapporter som vi tagit fram i samverkan med våra medlemmar för att belysa Södra stambanans utvecklingsmöjligheter längs sträckan Malmö-Stockholm och mellanliggande stationer.

Södra stambanan – snabbare och effektivare utbyggnad

Patrik Sterky, Kreera redovisar uppdraget från stambanan.com om en snabbare och effektivare utbyggnad med industriellt byggande med utgångspunkt för Lund-Hässleholm.

Trafikverket har genom ett GD -beslut bestämt att standardiserat byggande skall tillämpas i all Trafikverkets projekt. Landbrokonceptet, som utvecklats i samverkan med Trafikverket, är ett standardiserat och industriellt koncept.

Fördelar med Landbroar
-minskat ingrepp i naturen
-förenklad planeringsprocess, kortare projekteringstid
-bättre kostnadskontroll
-minskad barriäreffekt
-minskad påverkan av drivsnö
-förbättrad bullersituation för närboende

Beräknad byggtid för Lund–Hässleholm är 5–6 år, vilket är en förkortning jämfört med traditionellt byggande.

Viktigt att Landbrokonceptet används tidigt i planeringsprocessen för att få ett effektivt slutresultat.

Södra stambanan – akuta utvecklingsbehov

Redovisas vårt senaste arbete ”Södra stambanan – behov av höjt utbyggnadstempo.
Kapacitetsbelastning på Södra stambanan upp till Alvesta är mycket hög samtidigt som persontrafiken och godstrafiken förväntas öka i den nära framtiden. Eus ”Fit for 55” kommer också att öka trycket på järnvägen. Regeringsbeslutet att bygga två nya spår Lund-Hässleholm är mycket positivt.

I rapporten redovisas att genomförandet av ny järnväg måste bli effektivare.