Elizabeth Peltola har avgått som KSO i Älmhult den 1 november och lämnar samtidigt ledningsgruppen för stambanan.com.

Elizabet har mycket aktivt deltagit under en lång tid i stambanan.coms arbete för att utveckla Södra stambanan. Vi avtackade Elizabeth i Älmhult för hennes värdefulla insatser!

Elizabeth Peltola har avgått som KSO i Älmhult den 1 november och lämnar samtidigt ledningsgruppen för stambanan.com.2021-11-11T15:31:55+01:00

När den nya banan Lund-Hässleholm byggs behöver den förlängas även norr om Hässleholm.

Vi har tidigare studerat flera alternativ till en förlängning genom Hässleholm och vidare norrut. I en ny broschyr har vi uppdaterat denna studien.


Klicka på bilden för att läsa broschyren

När den nya banan Lund-Hässleholm byggs behöver den förlängas även norr om Hässleholm.2021-11-11T15:34:13+01:00

Prioriterade satsningar för Södra stambanan 2022-2033

Stambanan.com har tagit fram ett förslag till prioriterade satsningar på Södra stambanan för 2022-2033.

Det planeras stora satsningar på Södra stambanan genom utbyggnader av fler spår på Ostlänken och Lund-Hässleholm. Färdigställandet av dessa satsningar och effekterna för tågtrafiken visar sig inte förrän efter planperioden 2033.

Behovet av insatser för att öka kapaciteten innan dess är stor. Enligt Öresundsbron kommer Fehmarn Bältförbindelsen,när den blir klar 2029, att öka godstrafiken på tåg med 40 %, Detta kommer att innebära ökade kapacitetsproblem på Södra stambanan,särskilt delen mellan Lund och Hässleholm.

Vi föreslår därför att dessa förslag till prioriterade satsningar på Södra stambanan skall ingå i den kommande planen.


Klicka på bilden för att läsa broschyren

Prioriterade satsningar för Södra stambanan 2022-20332021-09-30T11:09:20+02:00

Region Skåne och berörda kommuner arbetar under hösten med en genomlysning av en utbyggnad av 2 nya spår mellan Lund och Hässleholm.

Region Skåne och berörda kommuner har gemensamt beslutat att göra en genomlysning av förslag till att bygga ut två nya spår mellan Lund och Hässleholm som följer befintlig infrastruktur. Utgångspunkten är de utredningar Trafikverket gjort och som kritiserats i kommunerna yttrande. Nya infallsvinklar behövs som kan föra järnvägssatsningen framåt.

Bland annat så skall man pröva en utbyggnad av ny stambana som följer Södra stambanans stråk för att minimera effekter av intrång i nya områden.

Arbetet skall redovisas under hösten.

Stambanan.com är positiv till den påbörjade studien.

Stambanan.coms inställning är att utbyggnaden behöver göras i snabbare takt än som gäller i nuvarande plan. När Fehmarn bältförbindelsen öppnar 229 så förväntas godstrafiken öka med  upp emot 40%.

Region Skåne och berörda kommuner arbetar under hösten med en genomlysning av en utbyggnad av 2 nya spår mellan Lund och Hässleholm.2021-09-30T11:42:56+02:00

Nu är regeringens direktiv klara inför Trafikverkets arbete med förslag till Infraplan 2022-2033.

En snabb överblick av det senaste inom infrastrukturplaneringen.
Riksdagen beslöt enligt regeringens förslag till infrastruktutproposition.
Regeringen har därefter fastställt direktiven till Trafikverket för planen 2022-2033. Bifogas.

Tidplan för arbetet
30 november Trafikverkets förslag skall vara klart och skickas ut på remiss
28 februari Remisstiden avslutas
Kvartal 2 Regeringen fattar beslut om planen 2022-2033

Innehållet följer väl infrastrukturpropositionens innehåll, bland annat att nuvarande plan skall fullföljas.

När det gäller nya stambanor betonas att de tre namngivna sträckorna, för vår del, Lund-Hässleholm och Ostlänken, att de skall bidra till stadsutveckling och bostadsbyggande. Detta är enligt min mening ett ställningstagande för centrala stationslägen.

Det fastställs en ram på 107 miljarder kronor för dessa tre projekt fram till 2033. Det borde räcka till etapp 1 på Ostlänken , Järna – Norrköping samt Lund-Hässleholm och en bra bit av Göteborg-Borås.. Vad som händer för övrigt är mycket osäkert.

Ny teknik för järnvägsbyggande nämns liksom behovet att mycket starkare kostnadskontroll.

Detta pekar på möjligheten att bygga Lund-Hässleholm på en kortare tid och för att använda ny teknik som leder till en bättre kostnadskontroll.


Klicka på bilden för att läsa direktiven

Nu är regeringens direktiv klara inför Trafikverkets arbete med förslag till Infraplan 2022-2033.2021-06-28T14:33:37+02:00

Från Medlemsmötet den 16 april

Aktuellt från kommande Infrastrukturplan samt information från våra möten med Trafikutskottet.

Lena Wallentheim och Göran Svärd, stambanan.com gör en kort sammanfattning av den nya Infrastrukturplanen som redovisas av regeringen under dagens medlemsmöte. Vidare redovisas de viktiga möten som skett med Riksdagens Trafikutskottet och som innehållit gemensamma diskussioner för att stärka Södra stambanan. I dessa möten har även politiker från Östergötland deltagit då Ostlänkens utbyggnad är viktig för Södra stambanan-

Sven Landelius, tidigare VD för Öresundsbron, har anlitats av stambanan.com för att tillföra kompetens och erfarenheter av utbyggnaden av Öresundsbron. Sven Landelius redovisar argumenten och förslagen för en snabbare utbyggnad av de beslutade etapperna Lund-Hässleholm och Ostlänken (Linköping – Stockholm).

Nio år tar det att bygga en ny stambana/Ny teknik för en snabbare utbyggnad. Hur påverkar det Södra stambanan?

Skanska har tagit fram ett förslag för att använda en ny teknik för att bygga järnväg som baseras på en industriell tillverkningsprocess. Målsättningen är att minska byggtiden och samtidigt ge en mer förutsägbar ekonomisk bedömning av investeringen.

Projektledare Lennart Stenman, Skanska redovisar förslaget.

En mer detaljerad studie av en utbyggnad på sträckan Lund-Hässleholm har utförts. Denna studie innehåller en central stationslösning i Hässleholm som bygger på förslag som tagits fram av stambanan.com.

Därefter har en uppskalning gjorts för sträckorna Göteborg-Stockholm och Malmö -Stockholm. Byggkostnaden beräknas till 192 miljarder kr och byggtiden anges till nio år. Merparten av sträckorna byggs med landbroar på pelare.

Tekniken bygger på en industriell process där prefabricerade betongbroar tillverkas i tillfälliga fabriker med lokalt anställd personal.

Fördelarna är enligt Skanska
– snabbare utbyggnad
– mindre ingrepp i naturen
– lokala jobb skapas under bygget
– håller bättre och längre än traditionella banvallar och minskar underhållet.
– möjliggör upphöjda stationslösningar


Klicka på bilden för att läsa presentationen

Utbyggnad av bandelen Lund -Hässleholm och ett centralt stationsläge, innebär en kortare förlängning förbi Hässleholm.

Utbyggnaden av en ny banan Lund – Hässleholm och ett centralt stationsläge kräver att utbyggnaden fortsätter förbi Hässleholm.

Stambanan.com har tagit fram en studie för att visa på alternativa lösningar på en utbyggnad förbi Hässleholm


Klicka på bilden för att läsa studien

Närtidssatsning på Södra stambanan, en jämförelse mellan vårt förslag och Trafikverkets genomförandeplan 2021–2026.

Stambanan.com har i juni 2020 tagit fram ett förslag till närtidssatsningar för Södra stambanan som behöver göras i väntan på att större kapacitetsförstärkningar kommer att ske efter 2030.

Patrik Sterky, Kreera redovisar en jämförelse mellan vårt förslag till närtidssatsningar och Trafikverkets genomförandeplan för Södra stambanan under 2021–2026.

Konstateras att Trafikverkets genomförandeplan inte räcker för att säkerställa en god standard på Södra stambanan. Vi kommer därför i närtid ta fram kompletterande åtgärdsförslag för en nödvändig närtidssatsning på Södra stambanan.


Klicka på bilden för att läsa förslaget


Klicka på bilden för att läsa genomförandeplanen

Från Medlemsmötet den 16 april2021-04-26T13:28:51+02:00

Remissyttrande över samråd 3 för banan Lund-Hässleholm

stambanan.com har ett stort intresse för en bra lösning av den nya banan Lund-Hässlholm som kompletterar den befintliga sträckningen för att öka kapaciteten för mer tågtrafik. I januari 2029 kommer trafiken från den nya Fehmarnbält förbindelsen att öka belastningen på Södra stambanan. Vi säger att centrala stationslägen i Lund och Hässleholm är en förutsättning ör att bygga den nya sträckningen.


Klicka på bilden för att läsa remisssvar

 

Skanska har tagit fram förslag på industriell byggteknik för attt bygga nya järnvägsbanor

Skanska har studerat sträckan Lund-Hässleholm för en utbyggnad av den nya sträckningen med modern teknik för en snabbare utbyggnad. Förslaget minskar intrånget då det byggs på pelare vilket också underlättar för centrala stationslösningar.

Klicka på bilden för att läsa rapport


Klicka på bilden för att läsa DN-artikel

 

Trafikverket har lämnat en rapport till regeringen för utbyggnaden av nya stambanor

I rapporten studeras 4 olika utbyggnadsalternativ för en jämförelse med det ursprungliga förslaget. Konstateras att det krävs stora systemförändringar för att kunna sänka kostnaderna till 205 miljarder kr. För ursprungsalternativet har kostnaderna ökat med 50 miljarder till 295 +/- 50 miljarder. Inget av alternativen förordas.

 

Medlemsmötet för stambanan.com

Kommer att äga rum den 16 april kl. 10 som ett digitalt möte.

Remissyttrande över samråd 3 för banan Lund-Hässleholm2021-03-09T10:08:38+01:00

Remissyttrande över Trafikverkets Inriktningsunderlag inför Transportinfrastrukturplaneringen

stambanan.coms yttrande över Inriktningsunderlaget berör Södra stambanan som är en nationell angelägenhet. Mer än 50 % av alla tåg i landet använder hela eller delar av Södra stambanan.
Trafiken består av lokaltåg,regionaltåg,fjärrtåg och godståg. Södra stambanan är också Sveriges enda järnväg för den expanderande tågtrafiken till Danmark,Tyskland och vidare i Europa.
Södra stambanan kommer även med full utbyggnad av Nya stambanor vara pulsådern för godtrafiken ut i Europa och central för utvecklingen av pendeltågstrafiken.

Kraftigt utöka reinvesteringar och underhåll på Södra stambanan.

Stambanan.com instämmer i Trafikverkets förslag att kraftigt utöka reinvesteringar och underhåll på Södra stambanan efter en lång tid av bristande insatser. Störningarna i tågtrafiken innebär att resenärernas förtroende för tågtrafiken minskar och att näringslivets kostnader för godstrafiken ökar.

Vi har nyligen tagit fram förslag på närtidssatsningar på reinvesteringar på 2,3 miljarder för kontaktledningsbyte och spårbyte.

 

Genomföra beslutade etapper Lund-Hässleholm och Ostlänken (Linköping-Stockholm) i snabbare takt och finansiering utanför planen.

Kapacitetsbelastningen är redan idag, enligt Trafikverket, mycket hög på bandelarna Malmö-Alvesta samt Linköping-Stockholm. Corona pandemin har tillfälligt minskat resandet men denna effekt beräknas upphöra successivt i närtid.

Nu är arbetet med Fehmarn-Bält förbindelsen mellan Danmark och Tyskland påbörjat. Färdigställandet av förbindelsen år 2029 kommer att öka efterfrågan på tåg både från resenärer och godstransportörer. Kapacitetsbristen på Södra stambanan kommer också att öka eftersom godsspåret Hallsberg-Mjölby kommer att vara fullt utbyggt med dubbelspår.

Stambanan.com anser att det är särskilt angeläget att genomföra beslutade etapper Lund-Hässleholm och Ostlänken (Linköping-Stockholm) i snabbare takt. Alternativet är att kapacitetsbristen ökar under lång tid framöver och kommer att förhindra en fortsatt positiv utveckling av tågtrafiken i Sverige.

Enligt Trafikverkets underlag kommer de båda etapperna inte att vara fullföljda förrän tidigast 2040.

Trafikverket har med sin nya organisation för nya stambanor förberett sig för en snabbare utbyggnad av dessa sträckor. Vi instämmer i Trafikverkets argument att dessa etapper bör hanteras och finansieras utanför planen. Flera skäl anges:

-ett sammanhållet projekt under kortare tid ger en effektivare utbyggnad till en lägre kostnad

-en annan finansiering skulle medge en snabbare utbyggnad

Målet bör vara att dessa etapper ska öppnas för trafik senast 2035.

 

Centrala stationslägen.

Trafikverket anser att det är dyrt med centralt placerade stationer. Vi vill framhålla de stora vinster som centrala stationer innebär. Hässleholm C är tex en stor knutpunkt för ett flertal järnvägslinjer och en betydande andel av resenärerna på Södra stambanan kommer från anknytande linjer. Stationerna i Lund, Hässleholm, Linköping och Norrköping bör ligga centralt för att möjliggöra en god samverkan med annan trafik som tex pendeltågstrafiken. Centrala stationslägen gör det enklare att ordna bra kollektivtrafik för resenärerna. Externa stationslägen skulle försämra tågens konkurrenskraft och även ifrågasätta motiven för utbyggnaden.

Det kan också konstateras att efter utbyggnaden Lund -Hässleholm genomförts så kommer enligt Trafikverkets banprognos det råda stor kapacitetsbrist på sträckan Hässleholm-Alvesta.Fortsatt planering norr om Hässleholm behöver påbörjas för kommande etapper på Södra stambanan

 

Nyinvesteringar och fullfölja gällande plan.

En finansiering av dessa nya etapper utanför planen skulle också frigöra medel för andra viktiga järnvägssatsningar som också berör Södra stambanan. En stor andel av resandet till och från Södra stambanan kommer via viktiga sidobanor i Hässleholm, Alvesta, och Nässjö som idag har stora kapacitetsproblem vilket också redovisas i regionernas remissvar.

Stambanan.com instämmer också med Trafikverket ställningstagande att beslutade objekt i den nuvarande planen skall fullföljas, t ex triangelspår i Alvesta som är viktigt för godstrafiken och som också avlastar stationen i Alvesta.


Klicka på bilden för att läsa remisssvar

Trafikverkets förslag till lokaliseringsalternativ av Hässleholm-Lund,en del av nya stambanor.

Trafikverket har redovisat samråd 3 som berör lokaliseringsalternativen av bansträckningen och stationslägen i Lund och Hässleholm. Förslaget innehåller 6 alternativ. Synpunkter kan lämnas till och med den 16 mars.

Alternativet för Hässleholm C – Lund C1


Klicka på bilden för att se lokaliseringsalternativ

Hela rapporten finns här

Remissyttrande över Trafikverkets Inriktningsunderlag inför Transportinfrastrukturplaneringen2021-01-22T11:10:46+01:00
Till toppen