Medlemsmöte i Hässleholm 27 oktober 2017

Nationella planen 2018-2029

Göran Svärd redovisade Trafikverkets förslag till nationell plan 2018-2029 som berör Södra stambanan. stambanan.com är klart positiv till Trafikverkets förslag med etapputbyggnader Ostlänken och Lund-Hässleholm.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Med anledning av att Trafikverket har förslagit en lösning med en högsta hastighet av 250 km/t jämfört med Sverigeförhandlingens förslag på 320 km/t så har vi tagit fram en redovisning av hastighetsstandard och teknikval. Slutsatsen är att ytterligare studier behövs innan slutligt ställningstagande görs.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Trafikverket föreslår en långsam utbyggnad av de båda etapperna av den nya stambanan. Färdigställande Ostlänken 2033 och Lund-Hässleholm 2035. Vi har tagit fram en annan lösning inom de ekonomiska ramarna som anges i planen med en kraftsamlad organisation och snabbare genomförande.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Sjs planer för den framtida trafiken och då särskilt Södra stambanan och de nya stambanorna

Crister Fritzson VD, SJ AB redovisade utvecklingen inom ett lönsamt SJ med flera strategiska satsningar i landet, men konstaterar samtidigt att resande ökat väsentligt snabbare än utbyggnaden av ny kapacitet i järnvägen ,vilket leder till stora problem i tågtrafikens standard.

Malmö-Stockholm är redan idag en av SJs viktigaste sträckor och resandepotentialen om Köpenhamn inkluderas är mycket stor.

SJ investera 9 mdr kr i nya och upprustade fordon. Närmast skall ca 30 snabbtåg för 250 km/t upphandlas i väntan på en utbyggnad av höghastighetsbanor.

SJ stödjer våra förslag till etapputbyggnader för att inom närtid kunna minska dagens restid Malmö – Stockholm på 4 timmar o 15 minuter till 3 timmar. SJ vill gärna se en snabbare utbyggnad av etapperna som stambanan.com redovisar.

Ostlänken som en del av regionförstoringen och snabbtågstrafiken som Norrköping ser det

Kommunalrådet Lars Stjernkvist, Norrköping inledde med att konstatera att det troligen inte finns något politikområde där det debatteras så mycket och görs så lite som inom järnvägstrafiken.

Regeringens beslut om Ostlänken under 2012 var oväntat med mycket välkommet för Norrköping. En växande optimism med bland annat ökat bostadsbyggande tog sin början och har sedan bara fortsatt. Det visar betydelsen av en utbyggnad av järnvägstrafiken, trots att utbyggnaden av den första delen av Ostlänken startar först i november 2017

Vidare underströks att snabbtågen måste stanna på viktiga mellanstationer för att betjäna många resenärer och då blir topphastigheten inte det viktigaste.

Lars Stjernkvist underströk vikten av att de föreslagna etapperna snabbt kommer igång och uttrycket ett klart intresse för vårt förslag till att organisera och finansiera en etapputbyggnad

Medlemsmöte i Hässleholm 27 oktober 20172017-10-31T13:05:32+01:00

Hässleholm C – framtida kapacitetsproblem

Hässleholm C är en av de viktigaste stationerna på Södra stambanan.
I vår rapport förväntas tågtrafiken öka med 53% fram till 2035 enligt Region Skånes planer.
Det innebär också att antal resenärer ökar från dagens ca 14000 resenärer/dag till 33000 resenärer /dag. Hässleholm blir då en station i samma storlek som Lund är idag.
I rapporten redovisas  ett antal alternativa lösningar inklusive den nya höghastighetsstationen.
Nu övergår det fortsatta arbetet till Hässleholms kommun,Region Skåne samt Trafikverket.
Hässleholm C – framtida kapacitetsproblem2017-10-31T11:58:19+01:00

Krösanod Nässjö juni 2017

Nässjö station är en viktig knutpunkt på Södra stambanan.I vår rapport om utvecklingsmöjligheter på Nässjö station visar vi bland annat på möjligheterna att effektivisera stationen så att Krösatågen från de olika bandelarna samordnas för bättre bytesmöjligheter för resenärerna för vidareresor. Samtidigt öppna stationen upp för närmare kontakt med centrum i Nässjö.

Krösanod Nässjö juni 20172017-06-20T11:22:06+02:00

En viktig upprustning av Södra stambanan är igång!

Trafikverket byter spår mellan Vislanda (Alvesta) och Ballingslöv (Hässleholm). Det är 70 km nytt spår som kommer på plats. Det har orsakat trafikstörningar men skall vara avklarat den 27 juni. En satsning på ca 400 mkr.
Nu återstår att kontaktledningen också borde bytas, inte bara på sträckan Lund-Hässleholm som genomförs nu. Mycket arbete återstår innan Södra stambanan har nått upp till en godtagbar kvalité. Malmö – Stockholm är Sveriges mest utnyttjade bana.
Vi besökte spårbytesprojektet när det passerade Hästveda norr om Hässleholm och fick information av projektledare Stefan Källberg, Trafikverket.

En viktig upprustning av Södra stambanan är igång!2017-06-20T10:58:12+02:00

SJ vill köra till Stockholm nästan lika fort som flyget. /Sydsvenskan 17 maj

Sydsvenskan 17 maj

SJ skall köpa nya tåg och vill köra mer trafik och snabbare trafik mellan Malmö och Stockholm. ” En dröm är att Malmö på sikt hamnar tre timmar från Stockholm,två timmar från Göteborg och två-tre timmar från Hamburg när Fehmarn- Bält förbindelsen står klar. Det gör Öresundsregionen högintressant för oss på SJ” säger Crister Fritzson VD.
klicka på bilden för att läsa

SJ vill köra till Stockholm nästan lika fort som flyget. /Sydsvenskan 17 maj2017-06-20T13:04:50+02:00

Malmö-Stockholm / En effektiv etapputbyggnad juni 2017

Med regeringens nya förutsättningar,
-utbyggnad i den takt ekonomin tillåter,
-etappvis utbyggnad,
-bästa möjliga effekt erhålls för respektive delsträcka

visar vi på möjligheterna till en effektiv etapputbyggnad med
-Ostlänken,
-Lund-Hässleholm och
-Linköping -Tranås

etapperna ger bra samhällsekonomisk resultat och en restid på 3 timmar Malmö – Stockholm utan uppehåll kan uppnås.

Malmö-Stockholm / En effektiv etapputbyggnad juni 20172017-06-20T13:08:15+02:00

Medlemsmöte i Alvesta 31 mars 2017

På medlemsmötet presenterades följande redovisningar

 

Göran Svärd lämnade en inledande redovisning med hänsyn till Regeringens beslut om direktiven för åtgärdsplanen,med besked att nästa etapp i utbyggnaden av ny stambanan är Lund-Hässleholm.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Peter Uneklint Trafikverket redovisade det aktuella läger för projektet ” en ny generation järnväg”.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Göran Svärd och Robert Olesen, Region Kronoberg redovisade arbetet med Regionsamverkan syd mellan 6 regioner. Aktuellt är listan med prioriterade objekt som regionerna beslutat om.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Patrik Sterky redovisade samhällsekonomiska beräkningar och kostnader för Lund-Hässleholm och Linköping-Gripenberg.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Medlemsmöte i Alvesta 31 mars 20172017-06-21T13:59:55+02:00
Till toppen