Här samlas våra rapporter som vi tagit fram i samverkan med våra medlemmar för att belysa Södra stambanans utvecklingsmöjligheter längs sträckan Malmö-Stockholm och mellanliggande stationer.

Branden på Hässleholm station augusti 2019
samhällsekonomisk betydelse

Vi har tagit fram en rapport som visar på de samhällsekonomiska effekterna av branden på Hässleholm station.

Branden stängde av järnvägstrafiken genom Hässleholm under 1 vecka och påverkade både person- och godstrafiken i stor utsträckning.

Trafikutskottet – Sveriges Riksdag

Mötet mellan stambanan.com och ledamöter i Trafikutskottet den 9 maj gav en intressant diskussion om möjligheterna till en snabbare utbyggnad av de två stora järnvägsprojekten Lund-Hässleholm och Ost- länken (Linköping-Järna), som är beslutade och ingår i den nationella planen 2018-2029.

Mötet resulterade i en uppmaning till stambanan.com att ta fram ett mer konkret förslag till utbyggnad.

Ett förslag har tagits fram i samverkan med Sven Landelius och bifogas härmed för vidare diskussion och behandling.