Här samlas våra rapporter som vi tagit fram i samverkan med våra medlemmar för att belysa Södra stambanans utvecklingsmöjligheter längs sträckan Malmö-Stockholm och mellanliggande stationer.


Ny rapport ”Utvecklingsplan Södra stambanan- Malmö-Stockholm under 3:00”  oktober 2016

Södra stambanan är Sveriges viktigaste järnväg med mer än 50% av all tågtrafik.Kapacitetsproblemen är stora men också varierande längs banan. Åtgärder behövs i närtid för att avlastat de mest belastade delarna. Södra stambanan kan inte vänta upp till 30 år på att en helt ny stambana byggs.

I nationell plan 2014-2025 finns följande objekt som bör fullföljas

-höghastighetsbana Stockholm-Linköping(Ostlänken)
-4 spår Malmö -Lund

För att förbättra kapaciteten och skapa attraktiva restider bör följande åtgärder prioriteras,

1- Lund Hässleholm ,nytt dubbelspår för 320 km/h,10-13 miljarder kr.

2- hastighetshöjning till 200 km/h på befintlig järnväg Nässjö – Hässleholm,ingår i redan finansierade projekt

3-Linköping – Aneby,nytt dubbelspår för 320 km/h,20-28 miljarder kr

Dessa utbyggnader skapar god kapacitet för person- och godstrafiken samt en restid under 3:00 mellan Malmö och Stockholm.

Ny rapport ”Malmö – Stockholm Sveriges viktigaste järnväg”  juni 2016

Järnvägen mellan Malmö och Stockholm har mer än 50% av all tågtrafik i Sverige. Intäkterna på banan uppgår till mer än 11 miljarder per år.

I rapporten visar vi på den snabbt växande kapacitetsbristen och konsekvenserna i form av förseningar i gods- och persontrafiken. Särskilt akut är kapacitetsbristen i Skåne. Slutsatsen är att sträckan Malmö- Stockholm måste förstärkas i närtid.

Rapporten är ett underlag i vårt fortsatta arbete för att visa på förslag till lösningar med nya dubbelspår på de mest utsatta delarna och ökad kapacitets på befintliga sträckor av god kvalité, som Hässleholm- Nässjö.

Alvesta stationsombyggnad. Ny rapport från stambanan.com Maj 2016

Alvesta station har en central placering i det svenska järnvägsnätet och fungerar som en nod för anslutningstrafiken till Södra stambanan. Kapacitetsmässigt är betlastningen hög och korsningen med Kust till kustbanan skapar begränsningar i form av korsande tågvägar. Dagens utformning av vad gäller antalet plattformsspår, plattformslängder och anslutningen till Kust till kustbanan gör det svårt att få till en effektiv persontrafik.
Den här rapporten studerar förslag till lösningar för de brister som dagens utformning utgör.