Den 20 september hade stambanan.com ett välbesökt seminarium i riksdagen. det var en uppföljning av vårt riksdagsseminarium den 25 januari 2023 med betoning på de nyheter som påverkar Södra stambanan.


Här ser du inbjudan till seminariet, klicka på bilden.



en bild från mötet.


Inbjudarna till seminariet, riksdagsledamöterna Magnus Oscarsson (KD) och Lars Johnsson (M) hälsade välkomna.


Lena Wallentheim (S), ordförande stambanan.com och KSO Hässleholm redovisade programmet och tackade för inbjudan.



Stephan Kuchler, VD Sydsvenska handelskammaren redovisade näringslivet behov av bättre infrastruktur. Att förbättra produktiviteten är en ledstjärna för näringslivet och för det behövs större regioner som också behöver en utvecklad infrastruktur för godstransporter och arbetskraftspendling. Södra stambanan är en viktig del i detta och som behöver mer investeringar för att öka kapaciteten.
Stephan beskrev även skillnaden i finansiering av infrastrukturen i Sverige och Danmark. I Sverige gör man 12 årsplaner som inte är finansierade medan man i Danmark besluta om projekt som samtidigt är finansierade, vilket säkerställer genomförande av projekten i tid. Ett nytt beslutsfattande behövs i Sverige för att bygga ut kapaciteten.
Lund-Hässleholm behöver 2 nya spår idag!



Pär Helgesson, Sj redovisade Sjs trafikplaner och leverans av nya och upprustade tåg för sammanlagt 19 miljarder kr. Resandet med tåg förvänta att fördubblas till 2065.

Trafiken på Södra stambanan kommer att öka fram till 2028 från dagens timmestrafik till två tåg i timmen under morgon och kväll och fler tåg kommer att köra över till Köpenhamn.

Behov om kapacitetsförstärkningar på kort sikt
-Beslut om Lund-Hässleholm
-Öresundsbrons landanslutningar
-Säkra tillgången till Köpenhamn H


Klicka på bilden för att läsa dokumentet.



Linus Eriksson, VD Öresundsbron redovisade kapacitetsbehov och modell för finansiering. Linus betonade att vi är överens med Trafikverket om behovet och prioriteringarna av kapacitetsbehoven i Skåne och även sträckan upp till Alvesta på Södra stambanan. Det behövs med spårkapacitet med fler sträckor med dubbelspår. Samtidigt konstateras att det inte har byggts några dubbelspår under de senaste 12 åren trots en kraftig ökning av trafiken. Det leder till en låg punktlighet i trafiken och bristande förtroende för järnvägen från resenärer och godstransportörer.
Godstrafiken i Sverige behöver anpassa till de länge och tyngre tåg som kör i Europa för att kunna utföra en rationell trafik.
Öresundsbrons kapacitet räcker till minst 2050, däremot måste landanslutningarna i Danmark och Sverige förstärkas för att kunna utnyttja Öresundsbrons kapacitet.
Linus lyfte också fram skillnaden i Danmark och Sverige när det gäller finansiering och genomförande av större projekt.

Linus slutsatser

1) Besluta nu om Trafikverkets förslag för beslut under 2023! (SVEDAB paket, fyrspår Lund-Hässleholm, Utbyggnad Ramlösa station samt föreslagna godsåtgärder).
2) Tillsätt en ”task force” med branschen för snabbare och effektivare genomförande!
3) Utred bangårdskapaciteten Malmö/Syd nu
4) Bygg ut hårt belastade enkelspår till dubbelspår för bättre systempunktlighet
5) Möjliggör 830m långa godståg till Hallsberg
6) Ta beslut som omfattar hela stråk så att flaskhalsarna inte bara flyttas i systemet.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet.



Patrik Sterky, Kreera redovisade förslagen som arbetats fram i samverkan med stambanan.com för ett effektivt genomförande

-skapa en separat genomförandeorganisation för Lund-Hässleholm med ansvar för hela arbetet

– exempel på effektiva organisationer

Bottniabanan AB (statligt bolag, statsgaranterade lån, övergår till TrV 2050)
Öresundsbro konsortiet (50% Sund & Belt AS,50% Svedab .
Fehmarn Bält drivs som eget bolag som dotterbolag till Sund & Belt AS

– Forma en effektiv målfokuserad organisation med lånefinansiering via statsgaranterade lån för effektiv produktion. Medel tilldelas från nationell plan 2022 – 2033 (16,9 mdkr)

-organisation och produktion kan optimeras mot tid, kostnad och effektivt genomförande för öppnande ca 2035.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet.



Christian Ljungdahl, Trafikverket redovisade kostnadsutvecklingen inom olika projekt över tid. Trafikverket arbetar nu med att standardisera produktionen för att begränsa kostnadsutveckling. Det gäller både broar för våg och järnväg samt landbrokoncept för ny järnväg.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet.



Anna Jähnke, regionråd i Region Skåne avslutade seminariet genom att betona att frågan om Södra stambanan inte är en regional fråga utan en nationell fråga. Lund – Hässleholm kommer att bli Sveriges största flaskhals.
Det gäller att tänka annorlunda, hitta alternativa lösningar för en snabbare utbyggnad. En lånefinansiering möjliggör en snabbare utbyggnad.
Alternativet är en negativ utveckling för regionaltrafiken/arbetspendlingen och att antalet lastbilar kraftig kommer att öka med större trängsel på redan hårt belastade vägar.