Från medlemsmötet den 18 november

Trafikutsikter på Södra stambanan
Patrik Sterky, Kreera redovisade vår studie över trafikens utveckling på Södra stambanan fram till 2030 samt konsekvenserna för tågtrafiken beroende på kapacitetsbegränsningar i infrastrukturen.

Det behövs närtidssatsningar för att öka kapaciteten i väntan på att de större projekten som Lund – Hässleholm blir klara.


Klicka bilden för att förstora

Ny regering – hur påverkas infrastrukturplanen 2022 – 2033?

Den nya regeringen har aviserat en förändrad syn på utvecklingen av nya stambanor som var en stor del av den tidigare regeringens beslut i infraplanen 2022-2033.

En motion inlämnad av de 4 partierna i regeringsunderlaget aviserar att man skall säga nej till höghastighetsjärnväg.


Klicka bilden för att läsa motion

I regeringens förslag till budget har även detta utvecklats.

En av undertecknarna av motionen, riksdagsledamot Maria Stockhaus (M) medverkar via länk och redovisar bakgrunden till ställningstagandet. En översyn av de tre projekten, Ostlänken, Lund – Hässleholm och Göteborg – Borås kommer att genomföras. Tidplanen är ej fastställd för detta arbete. Maria påpekar att behovet av kapacitetsförstärkning finns kvar men utbyggnaden kan förändras.

Fehmarn bältförbindelsen – hur går det med utbyggnaden
Fehmarn bältförbindelsen har i olika sammanhang redovisats som en viktig faktor som på verkar trafiken på Södra stambanan. För att få en konkret bild av bygget av förbindelsen redovisar Concrete manager Ulf Jönsson Femern A/S bakgrunden och det pågående arbetet, Verksamheten är i full gång och första tunnelelementet är beräknat att vara färdig i början på 2023. Därefter ökar takten i genomförandet i det stora fabriker som nu byggs på den danska sidan.

Ulf redovisar att projektet är gigantiskt till utförande och omfattning. Vikten av en stark, kompetent organisation och klar finansiering är avgörande för dessa stora projekt. Viktig erfarenhet har tagits från Öresundsbron och Citytunneln i Malmö. Även om det har varit motstånd i Sverige för att genomföra denna typ av organisation är det viktigt att ta till vara dessa erfarenheter för andra stora projekt typ Lund –Hässleholm.


Klicka bilden för att läsa

Fehmarn bält är klar 2029 för trafik.

Södra stambanan 2035

Redovisas det påbörjade arbetet för att göra Södra stambanan konkurrenskraftig för ökad gods och pendeltrafik.

Från medlemsmötet den 18 november2022-11-24T16:03:00+01:00

Genomlysningen ny stambana Hässleholm-Lund

Region Skåne har i samverkan med kommunerna,Lund,Eslöv,Höör och Hässleholm.
Rapporten har beställts av Region Skåne för att besvara viktiga frågor som lyfts av berörda kommuner under Trafikverkets pågående lokaliseringsutredning gällande ny stambana i Skåne.
Utgångspunkten vad gäller inverkan och barriäreffekter har varit att minimera intrång i orörda områden, värdefull jordbruksmark och natur. Ur transporthänseende har utgångspunkten varit dels att centrala stationslägen i Hässleholm och Lund är en förutsättning för att kunna utveckla och stärka det regionala tågresandet, dels att den nya stambanan också ska ge kortare restider och bidra till att binda samman Skåne och Sydsverige.

Rapporten visar att det är möjligt att finna en bättre lösning som andra uppfyller viktig krav på kapacitet och restider.

stambanan.com är positiva till resultaten i studien ochdessa bör därför ligga till grund för det fortsatta arbetet.


Klicka bilden för att se presentation

Genomlysningen ny stambana Hässleholm-Lund2022-09-06T11:55:36+02:00

Trafikutsikter på Södra stambanan

stambanan.com har tagit fram en studie som beskiver trafiksituationen på Södra stambanan fram till 2030.

Södra stambanan är Sveriges enskilt viktigaste stråk för järnvägstransporter. Mer än 50% av alla tåg i Sverige utnyttjar någon del av Södra stambanan.

Kapacitetsbelastningen är mycket hård på sträckorna Lund-Hässleholm och Hässleholm-Alvesta.
Persontrafikbolagen vill därutöver öka trafiken. SJ har beställt 25 nya snabbtåg och planerar att utöka trafiken på Södra stambanan.Skånetrafiken planerar utökning av regioanltrafiken i tågstrategin.
Godtrafiken förväntas öka särskilt när Fehmarn Bältförbindelsen öppnar 2029. EU har också krävt att de reserveras två godskanaler per timme.

Detta leder till ökad trängsel på banan och kan innebära att befintliga regionala tågförbindelser tvingas utgå.

Vad kan göras?

närtidssastningar

förbättrat underhållet
förlänga mötesstationer
nya förbigångsspår

åtgärder efter 2030

tidigarelägg projektet Lund-Hässleholm
dubbelspår Hässleholm-Kristianstad för ökad regionaltrafik  Hässleholm-Lund
planera för ytterligare spår redan nu för nästa flaskhals Hässleholm-Alvesta

 


Klicka bilden för att se broschyr

Trafikutsikter på Södra stambanan2022-09-06T11:53:17+02:00

Från medlemsmötet den 1 april

Aktuellt från kommande Infrastrukturplan samt kontakter med Infrastrukturminister Thomas Eneroth

Redovisades vårt remissyttrande på Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan 2022-2033.

Vidare redovisades mötet med Infrastrukturminister Thomas Eneroth. Vid mötet underströks vikten av den gemensamma Skånebilden för utbyggnaden av Lund-Hässleholm.

Vidare underströk Thomas Eneroth kraftfullt vikten av nära samverkan med kommunerna, Region Skåne och Trafikverket när det gäller utbyggnaden av den nya banan liksom möjligheterna att använda industriell utbyggnad för ett snabbare genomförande och samtidigt minska kostnadsfördyringen för investeringar i infrastrukturen.


Klicka bilden för att se presentation

 

SJs planer för Södra stambanan – nya tåg kommer 2026

Petter Essén, SJ chef för Fordon och Trafik redovisade SJs utveckling under pandemin då resandet kraftfullt minskade. Därefter har resandet på nytt ökat. SJ har beslutat att satsa på en utbyggnad av trafiken för att möta den förväntade positiva utvecklingen för persontrafiken. X 2000 tågen genomgår en stor upprustning och 25 nya snabbtåg skall börja levereras 2025/2026. Dessa tåg kan köra i 250 km/tim.

Trafiken på Södra stambanan kommer att öka kraftigt både med fler avgångar men också genom att fler platser erbjuds på befintliga avgångar.

Konstateras att Ostlänken och Göteborg-Borås byggs ut för en hastighet på 250 km/ timme. Då ytterligare sträckor kan byggas ut för samma hastighet är det tveksamt om det finns underlag för att investera i fordon som har högre hastighets då kostnader för inköp och underhåll ökar kraftigt. Även sträckor i Danmark och Tyskland som anknyter till Fehmarn bältförbindelsen har en högsta hastighet på 250 km/t.


Klicka bilden för att se dokument

 

Trafikverket och industriell byggteknik för nya banor/snabbare genomförande och till lägre kostnad.

Peter Uneklint, Trafikverket som ansvarar för bland annat ny industriell utbyggnad av järnvägen, redovisade möjligheterna och effekterna för en modern utbyggnad av infrastrukturen.

Potentialen för att bryta den negativa kostnadsutvecklingen är stor med den nya tekniken, en starkare kostnadskontroll är möjlig, liksom en förenkling av entreprenaden. Kostnadsminskningen jämfört med traditionell utbyggnad kan uppgå till mer än 20%

Visas också att utbyggnaden kan snabbas upp väsentligt.

Utbyggnaden av Lund-Hässleholm är ett bra exempel för industriell utbyggnad.


Klicka bilden för att se dokument

 

Ny bana Lund – Hässleholm, Region Skåne och kommunernas genomlysning.

Martin Risberg, Region Skåne redovisade det pågående arbete med en genomlysning av utbyggnaden Lund-Hässleholm som tar upp frågeställningar som saknas i Trafikverkets arbete.

Två alternativ diskuteras, dels en fyrspårslösning, dels en lösning som ger en bättre utbyggnad och samtidigt minskar intrånget i naturen. Restiden blir jämförbar med Trafikverkets förslag då längden på utbyggnaden är kortare.

Den politiska förankringen fortsätter.

Från medlemsmötet den 1 april2022-09-06T11:56:04+02:00

Vårt yttrande över Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan 2022-2033 som skickats in till regeringen.


Klicka bilden för att se remissyttrande

Så ser utvecklingen ut på Södra stambanan

Klicka bilden för att förstora

Stambanan.coms förslag

– En snabbare utbyggnad av Lund-Hässleholm behövs för att klara ka- pacitetsbristen. Belastningen på Södra stambanan ökar redan om några år med fler fjärrtåg och med godståg. Pendeltågen riskerar att trängas ut.

-Utnyttja ny industriell teknik för att bygga Lund-Hässleholm. Det kortar byggtiden och minskar kostnaderna.

-Bygg ut Hässleholm-Kristianstad och Växjö Alvesta enligt medfinasn- sieringsavtalen mellan Trafikverket och regionerna/kommunerna. Mer än 25 % medfinansieras. Hässleholm och Alvesta är viktiga knutpunk- ter på Södra stambanan som annars blir flaskhalsar som minskar ef- fekten av utbyggnaden Lund-Hässleholm.

Vårt yttrande över Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan 2022-2033 som skickats in till regeringen.2022-02-17T15:52:32+01:00
Till toppen