Här samlas våra rapporter som vi tagit fram i samverkan med våra medlemmar för att belysa Södra stambanans utvecklingsmöjligheter längs sträckan Malmö-Stockholm och mellanliggande stationer.

Hässleholm C – framtida kapacitetsproblem

Hässleholm C är en av de viktigaste stationerna på Södra stambanan.

I vår rapport förväntas tågtrafiken öka med 53% fram till 2035 enligt Region Skånes planer.
Det innebär också att antal resenärer ökar från dagens ca 14000 resenärer/dag till 33000 resenärer /dag. Hässleholm blir då en station i samma storlek som Lund är idag.
I rapporten redovisas  ett antal alternativa lösningar inklusive den nya höghastighetsstationen.
Nu övergår det fortsatta arbetet till Hässleholms kommun,Region Skåne samt Trafikverket.

Med regeringens nya förutsättningar,
-utbyggnad i den takt ekonomin tillåter,
-etappvis utbyggnad,
-bästa möjliga effekt erhålls för respektive delsträcka

visar vi på möjligheterna till en effektiv etapputbyggnad med
-Ostlänken,
-Lund-Hässleholm och
-Linköping -Tranås

etapperna ger bra samhällsekonomisk resultat och en restid på 3 timmar Malmö – Stockholm utan uppehåll kan uppnås..

Krösanod Nässjö juni 2017

Nässjö station är en viktig knutpunkt på Södra stambanan. I vår rapport om utvecklingsmöjligheter på Nässjö station visar vi bland annat på möjligheterna att effektivisera stationen så att Krösatågen från de olika bandelarna samordnas för bättre bytesmöjligheter för resenärerna för vidareresor. Samtidigt öppna stationen upp för närmare kontakt med centrum i Nässjö.

 

Lund–Hässleholm – Sveriges viktigaste höghastighetsetapp – Januari 2017

Ny broschyr från stambanan.com som samlar argumenten för utbyggnaden av denna bandelen.