Om stambanan.com

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har stambanan.com skapat 79 blogginlägg för.

Från Ledningsgruppens möte den 24 maj

Kapacitetsanalys för södra Sveriges järnvägssystem

Lennart Lennefors och Martin Darelid, Trafikverkets redovisar det pågående arbetet med Kapacitetsanalys södra Sveriges järnvägssystem. Arbetet berör i hög grad Södra stambanan.

Analysen bygger på:

  • År 2024/ Nuläge
  • År 2030/förbindelsen Fehmarn bält färdigställd
  • År 2045/kommande basprognos
  • År 2050/utblick

Konstateras att Södra stambanan har stora kapacitetsutmaningar som påverkar punktligheten och transporttiderna.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

Hur påverkas trafiken innan Lund – Hässleholm blir utbyggt

Patrik Sterky har på vårt uppdrag studerat effekterna på trafiken beroende på utvecklingen av kapacitetsbristen på sträckan Lund – Hässleholm.
Den ökade belastningen på bansträckningen kommer troligen att innebära:
– att gångtiderna kommer att förlängas för Pågatågen.
– att tåg som inte ryms på banan ställs in, troligen Pågatåg eller insatståg typ Pågatåg express till Älmhult.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

Trafikverket Syd – Lund – Hässleholm mm

Anna Wildt-Person är ny regional direktör för Trafikverkets Södra region. Regionindelningen har ändrats och södra regionen innefattar nu Skåne, Blekinge och Kronoberg. Anna redovisar det pågående arbetet i den gällande planen enligt regeringens nya beslut och arbetet inför den kommande planen.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

I efterföljande diskussion konstateras att färdigställandet till 2048 är ett alltför utdraget tidsperspektiv med svåra kapacitetseffekter för tågtrafiken.

Effektivare organisation och finansiering av Lund – Hässleholm – Alvesta /en första delrapport

Sven Landelius som arbetar på vårt uppdrag med att ta fram ett konkret förslag på snabbare utbyggnad av Lund – Hässleholm med utsikt mot Alvesta.

Arbetet pågår i samverkan med ett flertal intressenter, näringslivet, regioner/kommuner och hantering av miljöprövningen.

Grundläggande är att projektet har en särskild organisation med säkerställd finansiering och att en nära samverkan med region och kommuner sker löpande. Organisationen skall ha ansvaret för planering, projektering, byggande och iordningställande av projektet. Ett slutförslag kommer att finnas i början på sommaren.

Ledningsgruppen ställer sig bakom arbetets inriktning.

Kommande möten

Ett riksdagsseminarium är bestämt till den 18 september kl. 11 – 13 med inslag från dagens redovisningar och från näringslivet.

Från Ledningsgruppens möte den 24 maj2024-06-05T13:42:51+02:00

Medlemsmötet 22 mars

Den 22 mars hade stambanan ett välbesökt medlemsmöte med 40 deltagare. Mötesordförande Gusten Mårtensson hälsade välkommen

Infrastrukturplanen
Göran Svärd, redovisar regeringens beslut att lägga tillbaka utbyggnaden av Lund–Hässleholm i nuvarande plan 2022–2033 med oförändrad finansiering dvs 16 miljarder i den gällande planen och totalt 28 miljarder för hela projektet, dock tillkommer ett antal mindre projekt som också skall ingå. Södra stambanans betydelse och utveckling har nu kommit i fokus med regeringens nya ställningstagande.

Trafikverkets inriktningsunderlag har redovisats som en del i arbetet med nästa infrastrukturplan 2026-2037. Trafikverket understryker behovet av utökat underhåll för järnvägen samt ett nytt signalsystem. Detta tillsammans med att genomföra beslutade projekt i nuvarande plan kräver en utökad ram med 15%, dvs 1100 miljarder kronor i 2023 års prisnivå. Skall ytterligare objekt läggas till så behövs ramen utökas med 20%.


Klicka på bilden för att läsa underlaget

Vårt remissvar till regeringen redovisas. Vi föreslår en ökad ram med 15% och en bättre kostnadskontroll. Vi hänvisar till erfarenheter från andra större projekt, tex Norrbotniabanan och Öresundsbron med ny byggteknik, effektivare organisation och en alternativ finansieringsmodell.


Klicka på bilden för att läsa remissvaret

 

Acceptansstudie Lund–Hässleholm – Region Skåne

Regionrådet Anna Jähnke, Region Skåne redovisade den politiska bakgrunden till den pågående acceptansstudien för Lund-Hässleholm. Det är viktigt att berörda kommuner och regionen arbetar för en gemensam bild av hur utbyggnaden skall ske för att snabbare kunna genomföra utbyggnaden. Risken är annars att projektet försenas. Anna hänvisar också till det tidigare arbetet med Genomlysningen som gjorts gemensamt.


Klicka på bilden för att läsa studien

 

Södra stambanan – snabbare och effektivare utbyggnad

Patrik Sterky, Kreera redovisar uppdraget från stambanan.com om en snabbare och effektivare utbyggnad med industriellt byggande med utgångspunkt för Lund–Hässleholm.

Trafikverket har genom ett GD-beslut bestämt att standardiserat byggande skall tillämpas i all Trafikverkets projekt. Landbrokonceptet, som utvecklats i samverkan med Trafikverket, är ett standardiserat och industriellt koncept.

Fördelar med Landbroar
 -minskat ingrepp i naturen
-förenklad planeringsprocess, kortare projekteringstid
-bättre kostnadskontroll
-minskad barriäreffekt
-minskad påverkan av drivsnö
-förbättrad bullersituation för närboende

Beräknad byggtid för Lund-Hässleholm är 5-6 år, vilket är en förkortning jämfört med traditionellt byggande.

Viktigt att Landbrokonceptet används tidigt i planeringsprocessen för att få ett effektivt slutresultat.


Klicka på bilden för att läsa broschyren

 

Erfarenheter av utbyggnader från andra stora projekt

Per Olof Lingwall, Cloling AB har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört en studie  av Botniabanans utbyggnad. Botniabanan är en del av järnvägen mellan Sundsvall och Umeå. Botniabanan är 190 km lång och byggdes av ett särskilt bolag, delägt av staten och kommunerna, mellan 2000 och 2010. Projektet beslutades av regeringen 1996.

Finansieringen skedde genom lån som återbetalas via infrastrukturplanen fram till 2050.

Botniabanan AB ansvarar för att bygga järnvägen och ta upp de lån som behövs för att genomföra bygget.

Banverket gör förstudier och järnvägsutredningar.

Slutsatser
-stark lokal och regional förankring
-effektivt genomförande, fokus på tidsplanen och budget
-fokuserad organisation
-ändamålsenlig lånefinansiering
-bra samarbete mellan staten och projektbolaget

Botniabanan är en intressant modell för att organisera stora infrastrukturprojekt.


Klicka på bilden för att läsa presentationen


Klicka på bilden för att läsa rapporten

 

Redovisas också pågående arbete i Norrbotten på stora infrastrukturprojekt som drivs av Trafikverket.

-Dels ser man över sitt interna arbete för att effektivisera och förkorta planeringen.
-Dels ser man över möjligheter att tidigarelägga projekten med alternativa finansieringsmodeller vilket ses som en viktig förutsättning.

Vidare planerar man att använda ny industriell byggteknik för bättre kostnadskontroll och snabbare utbyggnad.

Vår slutsats av dessa exempel är att det finns goda möjligheter att tillämpa dessa erfarenheter på utbyggnaden av Lund-Hässleholm och vidare till Alvesta.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet

Medlemsmötet 22 mars2024-04-05T15:18:03+02:00

Medlemsmötet 17 november

Den 17 november hade stambanan ett välbesökt digitalt medlemsmöte med 50 deltagare. Ordförande Lena Wallentheim hälsade välkommen.

Vad innebär regeringens beslut den 26 oktober för Södra stambanan.

Göran Svärd, redovisar regeringens beslut angående kapacitetsförstärkningar i Skåne. Beslutet är mycket positivt då projektet nu ingår i gällande plan 2022-2036 och att trafikstart skall som tidigare planerat ske 2035.


Klicka på bilden för att läsa beslutet

Södra stambanan – akuta utvecklingsbehov

Redovisas vårt senaste arbete ”Södra stambanan – behov av höjt utbyggnadstempo. av Patrik Sterky, Kreera.

Kapacitetsbelastning på Södra stambanan upp till Alvesta är mycket hög samtidigt som persontrafiken och godstrafiken förväntas öka i den nära framtiden. Eus ”Fit for 55” kommer också att öka trycket på järnvägen. Regeringsbeslutet att bygga två nya spår Lund-Hässleholm är mycket positivt.


Klicka på bilden för att läsa broschyren

Ny byggteknik innebär snabbare genomförande till lägre kostnader – Trafikverkets pågående arbete

Christian Ljungdahl, Trafikverket redovisade det pågående arbetet inom Trafikverket att öka standardiserandet för att bygga järnväg. Det gäller både vanliga broar och systemet för landbroar. Resultatet är att det är både mer ekonomiskt och snabbare att bygga standardiserat.

Arbetssättet skall införas när nya projekt skall byggas. Det är viktigt att komma in tidigare i processen för att få full effekt av ett billigare och snabbare sätt att bygga järnväg.


Klicka på bilden för att läsa presentationen

Kapacitetsanalys för södra Sveriges järnvägssystem, Trafikverkets nya utredning

Lennart Lennefors och Martin Darelid, Trafikverket redovisade den pågående analysen för att förstärka kapaciteten för järnvägen i södra Sverige. Trafikverket skall analyser brister och föreslå åtgärder för att möta dessa brister.

Södra stambanan visar stora kapacitetsutmaningar. Bristerna kvarstår även efter planerade åtgärder genomförs. Godstrafiken har fått ökad transporttid och punktligheten för långväga persontrafik kommer att vara låg.

Analysen pågår under 2024 och skall redovisas hösten 2024.


Klicka på bilden för att läsa presentationen

Den danska infrastrukturplaneringen, vad kan vi lära av den.

 Andres Jönsson har tidigare arbetet både i Trafikverket men också i det danska Trafikministeriet. Under senaste tiden har det danska sättet att planera och genomföra stora infrastrukturprojekt uppmärksammats.

Grunden är breda politiska överenskommelser om infrastrukturen  som resulterar i en anläggningslagjämfört med 12 årsplanering i Sverige.

Exempel Infrastrukturplan 2035 är ett politiskt avtal på 15 sidor, projektöversikt 19 sidor och ekonomisk översikt på 2 sidor.

Stark central koppling till Trafikministeriet och hög kompetens.

Halvårs statusrapportering till Folketinget (riksdagen)


Klicka på bilden för att läsa presentationen

Öresundsbron/Fehmarnbält förbindelsen, hur påverkar kapaciteten och hur ser lösningarna ut.

Linus Eriksson, VD Öresundsbron redovisar exempel på genomförande och finansiering för större infrastrukturprojekt.

Grundproblemet är brist på kapacitet i järnvägssystemet.

För Öresundsbron finns kapacitet till minst 2050 brister finns i landanslutningarnas kapacitet.

Godstrafiken med tåg minskar just nu på Öresundsbron medan lastbilstrafiken ökar markant.

Lund-Hässleholm har den största kapacitetsbristen men även vidare mot Alvesta är framkomligheten låg.

Bangårdskapaciteten behöver förstärkas och även Lund C och Hässleholm C behöver förstärkas.

Slutsats

1) Bra beslut av Regeringen 26 oktober 
2) Förhandla med berörda kommuner och tillsätt en ”task force” med branschen för snabbare och effektivare genomförande! 
3) Utred bangårdskapaciteten Malmö/Syd 
4) Bygg ut hårt belastade enkelspår till dubbelspår för bättre systempunktlighet 
5) Möjliggör 830 m långa godståg till Hallsberg 
6) Ta beslut som omfattar hela stråk så att flaskhalsarna inte bara flyttas i systemet.


Klicka på bilden för att läsa presentationen

Medlemsmötet 17 november2023-11-27T14:37:24+01:00

Riksdagsseminarium om Södra stambanan den 20 september.

Den 20 september hade stambanan.com ett välbesökt seminarium i riksdagen. det var en uppföljning av vårt riksdagsseminarium den 25 januari 2023 med betoning på de nyheter som påverkar Södra stambanan.


Här ser du inbjudan till seminariet, klicka på bilden.en bild från mötet.


Inbjudarna till seminariet, riksdagsledamöterna Magnus Oscarsson (KD) och Lars Johnsson (M) hälsade välkomna.


Lena Wallentheim (S), ordförande stambanan.com och KSO Hässleholm redovisade programmet och tackade för inbjudan.Stephan Kuchler, VD Sydsvenska handelskammaren redovisade näringslivet behov av bättre infrastruktur. Att förbättra produktiviteten är en ledstjärna för näringslivet och för det behövs större regioner som också behöver en utvecklad infrastruktur för godstransporter och arbetskraftspendling. Södra stambanan är en viktig del i detta och som behöver mer investeringar för att öka kapaciteten.
Stephan beskrev även skillnaden i finansiering av infrastrukturen i Sverige och Danmark. I Sverige gör man 12 årsplaner som inte är finansierade medan man i Danmark besluta om projekt som samtidigt är finansierade, vilket säkerställer genomförande av projekten i tid. Ett nytt beslutsfattande behövs i Sverige för att bygga ut kapaciteten.
Lund-Hässleholm behöver 2 nya spår idag!Pär Helgesson, Sj redovisade Sjs trafikplaner och leverans av nya och upprustade tåg för sammanlagt 19 miljarder kr. Resandet med tåg förvänta att fördubblas till 2065.

Trafiken på Södra stambanan kommer att öka fram till 2028 från dagens timmestrafik till två tåg i timmen under morgon och kväll och fler tåg kommer att köra över till Köpenhamn.

Behov om kapacitetsförstärkningar på kort sikt
-Beslut om Lund-Hässleholm
-Öresundsbrons landanslutningar
-Säkra tillgången till Köpenhamn H


Klicka på bilden för att läsa dokumentet.Linus Eriksson, VD Öresundsbron redovisade kapacitetsbehov och modell för finansiering. Linus betonade att vi är överens med Trafikverket om behovet och prioriteringarna av kapacitetsbehoven i Skåne och även sträckan upp till Alvesta på Södra stambanan. Det behövs med spårkapacitet med fler sträckor med dubbelspår. Samtidigt konstateras att det inte har byggts några dubbelspår under de senaste 12 åren trots en kraftig ökning av trafiken. Det leder till en låg punktlighet i trafiken och bristande förtroende för järnvägen från resenärer och godstransportörer.
Godstrafiken i Sverige behöver anpassa till de länge och tyngre tåg som kör i Europa för att kunna utföra en rationell trafik.
Öresundsbrons kapacitet räcker till minst 2050, däremot måste landanslutningarna i Danmark och Sverige förstärkas för att kunna utnyttja Öresundsbrons kapacitet.
Linus lyfte också fram skillnaden i Danmark och Sverige när det gäller finansiering och genomförande av större projekt.

Linus slutsatser

1) Besluta nu om Trafikverkets förslag för beslut under 2023! (SVEDAB paket, fyrspår Lund-Hässleholm, Utbyggnad Ramlösa station samt föreslagna godsåtgärder).
2) Tillsätt en ”task force” med branschen för snabbare och effektivare genomförande!
3) Utred bangårdskapaciteten Malmö/Syd nu
4) Bygg ut hårt belastade enkelspår till dubbelspår för bättre systempunktlighet
5) Möjliggör 830m långa godståg till Hallsberg
6) Ta beslut som omfattar hela stråk så att flaskhalsarna inte bara flyttas i systemet.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet.Patrik Sterky, Kreera redovisade förslagen som arbetats fram i samverkan med stambanan.com för ett effektivt genomförande

-skapa en separat genomförandeorganisation för Lund-Hässleholm med ansvar för hela arbetet

– exempel på effektiva organisationer

Bottniabanan AB (statligt bolag, statsgaranterade lån, övergår till TrV 2050)
Öresundsbro konsortiet (50% Sund & Belt AS,50% Svedab .
Fehmarn Bält drivs som eget bolag som dotterbolag till Sund & Belt AS

– Forma en effektiv målfokuserad organisation med lånefinansiering via statsgaranterade lån för effektiv produktion. Medel tilldelas från nationell plan 2022 – 2033 (16,9 mdkr)

-organisation och produktion kan optimeras mot tid, kostnad och effektivt genomförande för öppnande ca 2035.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet.Christian Ljungdahl, Trafikverket redovisade kostnadsutvecklingen inom olika projekt över tid. Trafikverket arbetar nu med att standardisera produktionen för att begränsa kostnadsutveckling. Det gäller både broar för våg och järnväg samt landbrokoncept för ny järnväg.


Klicka på bilden för att läsa dokumentet.Anna Jähnke, regionråd i Region Skåne avslutade seminariet genom att betona att frågan om Södra stambanan inte är en regional fråga utan en nationell fråga. Lund – Hässleholm kommer att bli Sveriges största flaskhals.
Det gäller att tänka annorlunda, hitta alternativa lösningar för en snabbare utbyggnad. En lånefinansiering möjliggör en snabbare utbyggnad.
Alternativet är en negativ utveckling för regionaltrafiken/arbetspendlingen och att antalet lastbilar kraftig kommer att öka med större trängsel på redan hårt belastade vägar.

Riksdagsseminarium om Södra stambanan den 20 september.2023-10-03T16:41:36+02:00

Save the day

Save the day2023-07-11T14:46:25+02:00

Södra stambanan nuläge och behov –Utbyggnaden behöver börja i går!

Stambanan.coms nya studie av nuläget och behov för Södra stambanan


Klicka bilden för att läsa studien

Kapacitetsbeläggningen är mycket hög, 80 – 100%, på sträckan Lund –Hässleholm – Älmhult och vidare mot Alvesta.

Södra stambanan är Sveriges mest trafikerade godsstråk. Södra stambanan står för 80% av godstrafiken mot Skåne/kontinenten. Prognoserna pekar på att Södra stambanan växer mest i Sverige.

Stora satsningar sker även på persontrafiken på Södra stambanan. SJ kommer att få nya tåg under 2026 och regionerna planerar för utökad trafik.
Stor ökning av fjärrtrafik, regionaltrafik och godstrafik samtidigt som kapaciteten är ansträngd redan idag skapar en alvarlig flaskhals på både nationell och regional nivå.

Sverige måste matcha den utbyggnad som sker mellan Hamburg och Köpenhamn.

Slutsatsen i rapporten är:
1. Fullfölj nationell plan och bygg ut två nya spår Lund-Hässleholm
2. Bygg nya förbigångsspår på sträckan Hässleholm-Alvesta

Södra stambanan nuläge och behov –Utbyggnaden behöver börja i går!2023-06-27T13:59:28+02:00

Ny ordförande i stambanan.com

Lena Wallentheim har valts till ny KSO i Hässleholms kommun den 22 maj och blir därmed ny ordförande i stambanan.com och ersätter Hanna Nilsson.

Ny ordförande i stambanan.com2023-06-27T13:57:45+02:00

Från medlemsmötet den 31 mars

Trafikutsikter på Södra stambanan

Patrik Sterky redovisar vår studie om framtidsutsikterna på Södra stambanan.


Klicka bilden för att läsa broschyr

Redovisar också en uppdatering baserat att nya regeringen förändrat förutsättningarna för bandelen Lund-Hässleholm då man beslutat avbryta på pågående arbete som Trafikverket gör. Det har skapat en stor osäkerhet för utbyggnaden av två nya spår Lund – Hässleholm.
Påpekas att det är viktigt att även studera förutsättningarna för sträckan Alvesta – Nässjö – Tranås vilket kommer att ske i det fortsatta arbetet under våren

Påpekades också att den enighet som kommuner och regionen i Skåne visade i Positionspappret som svar på regeringens beslut i december 2022, även är viktig i det pågående arbetet som Trafikverket gör nu och skall redovisas den 30/9.

Södra stambanan – vad innebär infrastrukturplanen 2022 – 2033 och den nya regeringens förändrade inriktning.

I infrastrukturplanen, som beslutades under sommaren 2022, ingår satsningar på 85 miljarder kr på Södra stambanan. Det omfattar två nya spår på Lund – Hässleholm och Ostlänken Linköping – Stockholm.

Den nya regeringens förändrade inriktning innebär att pågående arbetet på Lund – Hässleholm avbryts och en kompletterande studie skall göras av Trafikverket med inriktning på satsningar för godstrafik och arbetspendling.

Viktiga frågeställningar som diskuterades

-finns de 16 miljarder som redovisas i infrastrukturplanen kvar för Lund – Hässleholm?

-satsningen på Lund – Hässleholm måste finnas kvar i den nuvarande planen och ej skjutas till den kommande planen 2026. Det riskerar i så fall allvarliga konsekvenser för trafiken på Södra stambanan när trafiken från Fehmarn bält startar 2029.

Positionspappret Lund-Hässleholm, som Region Skåne och berörda kommuner gemensamt tagit fram.

Håkan Samuelsson, region Skåne redovisar arbetet med att snabbt ta fram positionspapperet för Lund – Hässleholm efter regeringens beslut den 23 december. Betonades den starka enigheten bland kommunerna och regionen.


Klicka bilden för att läsa dokumentet

Stora projekt – nycklar till framgång

Idag kritiseras ofta stora projekt för förseningar och kostnadsfördyringar.

Sven Landelius, fd VD för Öresundsbron, redovisar erfarenhet från stora projekt som genomförts effektivt och inom budget. Exempel som visas är Öresundsbron, Citytunneln i Malmö och flera danska projekt. Det är erfarenheter som bör tas tillvara vid genomförande av kommande stora projekt som två nya spår Lund-Hässleholm.

Det krävs en sammanhållenorganisation som ansvarar för planering, projektering, byggande och idrifttagande. En organisation med tydligt ansvar, hög kompetensen och tryggad finansiering.


Klicka bilden för att läsa presentationen

Södra stambanan – fortsatta arbetet

Diskussionen under medlemsmötet har tagit upp flera av punkterna som skall genomföras i det kommande arbetet under våren.

Patrik Sterky redovisar upplägget för del 1 i arbetet som i första hand berör Malmö – Hässleholm. Särskilt viktigt är kapacitetsförstärkningen mellan Lund – Malmö som bör genomföras i den nuvarande infrastrukturplanen 2022 – 2033.

Del 2 kommer att beröra bandelen Alvesta-Nässjö-Tranås
Del 3 blir en sammanfattning och prioritering av objekten samt kostnadsredovisning.


Klicka bilden för att läsa utvecklingsplanen

Ledningsgruppen – ledamöter 2023 – 2026

Klicka bilden för att läsa dokumentet

Från medlemsmötet den 31 mars2023-04-18T13:31:24+02:00

Riksdagsseminarium om Södra stambanan den 25 januari.

Den 25/1 hade stambanan.com ett välbesökt seminarium på riksdagen.
Vi ville för riksdagens ledamöter beskriva och diskuterabehovet av kapacitetsförstärkning som finns i den södra delen av banan och då speciellt Lund-Hässleholm.


Klicka bilden för att läsa inbjudan

Trafikutskottets ordförande Ulrika Heie inledde med att tacka för inbjudan till seminariet om Södra stambanan och betonade järnvägens betydelse och att flaskhalsar i systemet måste arbetas bort. Det gäller att i bred samsyn komma vidare så fort som möjligt.Ledande kommunpolitiker från Hässleholm,Älmhult,Nässjö och Markaryd redovisade Södra stambanans betydelse för näringslivet och kommunens utveckling.

Pernilla Jonsson,VD IKEA Älmhult AB,redovisade IKEAs verksamhet och Älmhults centrala roll i företaget,med bland annat produktutveckling.
IKEA som är verksam i stora delar av världen men har sin tyngdpunkt i Älmhult med mer än 5000 anställda och 1000 inpendlare och ett stort antal besökare som kommer in vi Kastrup.
IKEA är mycket beroende av en väl fungerande tågtrafik och ser det som en kritiskt förutsättning för att kunna utveckla företaget med kvalificerade medarbetare. Pernilla betonade att mer kapacitet på Södra stambanan behövs för att säkra pendlingsbehoven.

Regionrådet Anna Jähnke,Region Skåne redovisade kapacitetsbelastningen på Södra stambanan i nuläget och att belastningen kommer att fortsätta att öka så att viktig pendlingstrafik kommer att påverkas negativt.
Region Skåne och berörda kommuner är helt eniga om utbyggnaden av 2 nya spår mellan Lund och Hässleholm behövs för att stärka kapaciteten för både pendling och godstrafik, som redovisats i ett nyligen undertecknat positionspapper.
Regeringens oklara uppdrag till Trafikverket att se över kapacietsförtärkningen mellan Lund-Hässleholm riskerar att försena projektet och medverka till ökade kostnader. Regeringen borde förtydliga uppdraget så att Trafikverket bygger vidare på den genomlysning som regionen och kommunerna gjort och som i större utsträckning följer den befintliga sträckningen av Södra stambanan. I den efterföljande debatten framkom ett strakt stöd från riksdagsledamöterna att klarare uppdrag behövs till Trafikverket och att arbetet snabbas upp. Föreslogs att det bildas en grupp inom riksdagen för att påverka regeringen.


Här kan du se Positionspaper för utbyggnad Lund – Hässleholm

Sven Landelius,tidigare VD för Öresundsbron redovisade det pågående arbetet i Danmark och Tyskland på Fehmarn bält. En investering på 150 miljarder sek och som blir färdig 2029,dvs om 7 år! Redovisades att trafiken med godståg på den nya förbindelsen kommer att öka mycket starkt. Förbindelsen minskar väsentligt restiden för godtågen jämfört med nuvarande sträcka över Jylland.
Redovisas att på Öresundsbron räcker kapaciteten minst till 2050,den trånga sektorn är landanslutningarna på respektive sida. Danmark bygger bort dessa hinder nu medan Sverige ligger långt efter.

Redovisas också erfarenhet av att genomföra stora projekt på ett effektivt sätt med god kostnadskontroll. se Öresundsbron,Citytunneln och de danska exemplen.
Det som krävs är en politiskt vilja och att det ges möjligheter till genomförande.
För det behövs
-en samlad organistion för planering, projektering, byggande och idrifttagande
-en organisation med tydligt uppdrag,hög kompetens och tryggad finansiering(i nuvarande infrastrukturplan finns 16 mdr kr)
-skapa god samverkan med Region Skåne och berörda kommuner.


Här kan du se bildspelet för riksdagsseminariet

Riksdagsseminarium om Södra stambanan den 25 januari.2023-01-31T11:56:35+01:00

Från medlemsmötet den 18 november

Trafikutsikter på Södra stambanan
Patrik Sterky, Kreera redovisade vår studie över trafikens utveckling på Södra stambanan fram till 2030 samt konsekvenserna för tågtrafiken beroende på kapacitetsbegränsningar i infrastrukturen.

Det behövs närtidssatsningar för att öka kapaciteten i väntan på att de större projekten som Lund – Hässleholm blir klara.


Klicka bilden för att förstora

Ny regering – hur påverkas infrastrukturplanen 2022 – 2033?

Den nya regeringen har aviserat en förändrad syn på utvecklingen av nya stambanor som var en stor del av den tidigare regeringens beslut i infraplanen 2022-2033.

En motion inlämnad av de 4 partierna i regeringsunderlaget aviserar att man skall säga nej till höghastighetsjärnväg.


Klicka bilden för att läsa motion

I regeringens förslag till budget har även detta utvecklats.

En av undertecknarna av motionen, riksdagsledamot Maria Stockhaus (M) medverkar via länk och redovisar bakgrunden till ställningstagandet. En översyn av de tre projekten, Ostlänken, Lund – Hässleholm och Göteborg – Borås kommer att genomföras. Tidplanen är ej fastställd för detta arbete. Maria påpekar att behovet av kapacitetsförstärkning finns kvar men utbyggnaden kan förändras.

Fehmarn bältförbindelsen – hur går det med utbyggnaden
Fehmarn bältförbindelsen har i olika sammanhang redovisats som en viktig faktor som på verkar trafiken på Södra stambanan. För att få en konkret bild av bygget av förbindelsen redovisar Concrete manager Ulf Jönsson Femern A/S bakgrunden och det pågående arbetet, Verksamheten är i full gång och första tunnelelementet är beräknat att vara färdig i början på 2023. Därefter ökar takten i genomförandet i det stora fabriker som nu byggs på den danska sidan.

Ulf redovisar att projektet är gigantiskt till utförande och omfattning. Vikten av en stark, kompetent organisation och klar finansiering är avgörande för dessa stora projekt. Viktig erfarenhet har tagits från Öresundsbron och Citytunneln i Malmö. Även om det har varit motstånd i Sverige för att genomföra denna typ av organisation är det viktigt att ta till vara dessa erfarenheter för andra stora projekt typ Lund –Hässleholm.


Klicka bilden för att läsa

Fehmarn bält är klar 2029 för trafik.

Södra stambanan 2035

Redovisas det påbörjade arbetet för att göra Södra stambanan konkurrenskraftig för ökad gods och pendeltrafik.

Från medlemsmötet den 18 november2022-11-24T16:03:00+01:00
Till toppen