Om stambanan.com

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har stambanan.com skapat 72 blogginlägg för.

Från medlemsmötet den 31 mars

Trafikutsikter på Södra stambanan

Patrik Sterky redovisar vår studie om framtidsutsikterna på Södra stambanan.


Klicka bilden för att läsa broschyr

Redovisar också en uppdatering baserat att nya regeringen förändrat förutsättningarna för bandelen Lund-Hässleholm då man beslutat avbryta på pågående arbete som Trafikverket gör. Det har skapat en stor osäkerhet för utbyggnaden av två nya spår Lund – Hässleholm.
Påpekas att det är viktigt att även studera förutsättningarna för sträckan Alvesta – Nässjö – Tranås vilket kommer att ske i det fortsatta arbetet under våren

Påpekades också att den enighet som kommuner och regionen i Skåne visade i Positionspappret som svar på regeringens beslut i december 2022, även är viktig i det pågående arbetet som Trafikverket gör nu och skall redovisas den 30/9.

Södra stambanan – vad innebär infrastrukturplanen 2022 – 2033 och den nya regeringens förändrade inriktning.

I infrastrukturplanen, som beslutades under sommaren 2022, ingår satsningar på 85 miljarder kr på Södra stambanan. Det omfattar två nya spår på Lund – Hässleholm och Ostlänken Linköping – Stockholm.

Den nya regeringens förändrade inriktning innebär att pågående arbetet på Lund – Hässleholm avbryts och en kompletterande studie skall göras av Trafikverket med inriktning på satsningar för godstrafik och arbetspendling.

Viktiga frågeställningar som diskuterades

-finns de 16 miljarder som redovisas i infrastrukturplanen kvar för Lund – Hässleholm?

-satsningen på Lund – Hässleholm måste finnas kvar i den nuvarande planen och ej skjutas till den kommande planen 2026. Det riskerar i så fall allvarliga konsekvenser för trafiken på Södra stambanan när trafiken från Fehmarn bält startar 2029.

Positionspappret Lund-Hässleholm, som Region Skåne och berörda kommuner gemensamt tagit fram.

Håkan Samuelsson, region Skåne redovisar arbetet med att snabbt ta fram positionspapperet för Lund – Hässleholm efter regeringens beslut den 23 december. Betonades den starka enigheten bland kommunerna och regionen.


Klicka bilden för att läsa dokumentet

Stora projekt – nycklar till framgång

Idag kritiseras ofta stora projekt för förseningar och kostnadsfördyringar.

Sven Landelius, fd VD för Öresundsbron, redovisar erfarenhet från stora projekt som genomförts effektivt och inom budget. Exempel som visas är Öresundsbron, Citytunneln i Malmö och flera danska projekt. Det är erfarenheter som bör tas tillvara vid genomförande av kommande stora projekt som två nya spår Lund-Hässleholm.

Det krävs en sammanhållenorganisation som ansvarar för planering, projektering, byggande och idrifttagande. En organisation med tydligt ansvar, hög kompetensen och tryggad finansiering.


Klicka bilden för att läsa presentationen

Södra stambanan – fortsatta arbetet

Diskussionen under medlemsmötet har tagit upp flera av punkterna som skall genomföras i det kommande arbetet under våren.

Patrik Sterky redovisar upplägget för del 1 i arbetet som i första hand berör Malmö – Hässleholm. Särskilt viktigt är kapacitetsförstärkningen mellan Lund – Malmö som bör genomföras i den nuvarande infrastrukturplanen 2022 – 2033.

Del 2 kommer att beröra bandelen Alvesta-Nässjö-Tranås
Del 3 blir en sammanfattning och prioritering av objekten samt kostnadsredovisning.


Klicka bilden för att läsa utvecklingsplanen

Ledningsgruppen – ledamöter 2023 – 2026

Klicka bilden för att läsa dokumentet

Från medlemsmötet den 31 mars2023-04-18T13:31:24+02:00

Riksdagsseminarium om Södra stambanan den 25 januari.

Den 25/1 hade stambanan.com ett välbesökt seminarium på riksdagen.
Vi ville för riksdagens ledamöter beskriva och diskuterabehovet av kapacitetsförstärkning som finns i den södra delen av banan och då speciellt Lund-Hässleholm.


Klicka bilden för att läsa inbjudan

Trafikutskottets ordförande Ulrika Heie inledde med att tacka för inbjudan till seminariet om Södra stambanan och betonade järnvägens betydelse och att flaskhalsar i systemet måste arbetas bort. Det gäller att i bred samsyn komma vidare så fort som möjligt.Ledande kommunpolitiker från Hässleholm,Älmhult,Nässjö och Markaryd redovisade Södra stambanans betydelse för näringslivet och kommunens utveckling.

Pernilla Jonsson,VD IKEA Älmhult AB,redovisade IKEAs verksamhet och Älmhults centrala roll i företaget,med bland annat produktutveckling.
IKEA som är verksam i stora delar av världen men har sin tyngdpunkt i Älmhult med mer än 5000 anställda och 1000 inpendlare och ett stort antal besökare som kommer in vi Kastrup.
IKEA är mycket beroende av en väl fungerande tågtrafik och ser det som en kritiskt förutsättning för att kunna utveckla företaget med kvalificerade medarbetare. Pernilla betonade att mer kapacitet på Södra stambanan behövs för att säkra pendlingsbehoven.

Regionrådet Anna Jähnke,Region Skåne redovisade kapacitetsbelastningen på Södra stambanan i nuläget och att belastningen kommer att fortsätta att öka så att viktig pendlingstrafik kommer att påverkas negativt.
Region Skåne och berörda kommuner är helt eniga om utbyggnaden av 2 nya spår mellan Lund och Hässleholm behövs för att stärka kapaciteten för både pendling och godstrafik, som redovisats i ett nyligen undertecknat positionspapper.
Regeringens oklara uppdrag till Trafikverket att se över kapacietsförtärkningen mellan Lund-Hässleholm riskerar att försena projektet och medverka till ökade kostnader. Regeringen borde förtydliga uppdraget så att Trafikverket bygger vidare på den genomlysning som regionen och kommunerna gjort och som i större utsträckning följer den befintliga sträckningen av Södra stambanan. I den efterföljande debatten framkom ett strakt stöd från riksdagsledamöterna att klarare uppdrag behövs till Trafikverket och att arbetet snabbas upp. Föreslogs att det bildas en grupp inom riksdagen för att påverka regeringen.


Här kan du se Positionspaper för utbyggnad Lund – Hässleholm

Sven Landelius,tidigare VD för Öresundsbron redovisade det pågående arbetet i Danmark och Tyskland på Fehmarn bält. En investering på 150 miljarder sek och som blir färdig 2029,dvs om 7 år! Redovisades att trafiken med godståg på den nya förbindelsen kommer att öka mycket starkt. Förbindelsen minskar väsentligt restiden för godtågen jämfört med nuvarande sträcka över Jylland.
Redovisas att på Öresundsbron räcker kapaciteten minst till 2050,den trånga sektorn är landanslutningarna på respektive sida. Danmark bygger bort dessa hinder nu medan Sverige ligger långt efter.

Redovisas också erfarenhet av att genomföra stora projekt på ett effektivt sätt med god kostnadskontroll. se Öresundsbron,Citytunneln och de danska exemplen.
Det som krävs är en politiskt vilja och att det ges möjligheter till genomförande.
För det behövs
-en samlad organistion för planering, projektering, byggande och idrifttagande
-en organisation med tydligt uppdrag,hög kompetens och tryggad finansiering(i nuvarande infrastrukturplan finns 16 mdr kr)
-skapa god samverkan med Region Skåne och berörda kommuner.


Här kan du se bildspelet för riksdagsseminariet

Riksdagsseminarium om Södra stambanan den 25 januari.2023-01-31T11:56:35+01:00

Från medlemsmötet den 18 november

Trafikutsikter på Södra stambanan
Patrik Sterky, Kreera redovisade vår studie över trafikens utveckling på Södra stambanan fram till 2030 samt konsekvenserna för tågtrafiken beroende på kapacitetsbegränsningar i infrastrukturen.

Det behövs närtidssatsningar för att öka kapaciteten i väntan på att de större projekten som Lund – Hässleholm blir klara.


Klicka bilden för att förstora

Ny regering – hur påverkas infrastrukturplanen 2022 – 2033?

Den nya regeringen har aviserat en förändrad syn på utvecklingen av nya stambanor som var en stor del av den tidigare regeringens beslut i infraplanen 2022-2033.

En motion inlämnad av de 4 partierna i regeringsunderlaget aviserar att man skall säga nej till höghastighetsjärnväg.


Klicka bilden för att läsa motion

I regeringens förslag till budget har även detta utvecklats.

En av undertecknarna av motionen, riksdagsledamot Maria Stockhaus (M) medverkar via länk och redovisar bakgrunden till ställningstagandet. En översyn av de tre projekten, Ostlänken, Lund – Hässleholm och Göteborg – Borås kommer att genomföras. Tidplanen är ej fastställd för detta arbete. Maria påpekar att behovet av kapacitetsförstärkning finns kvar men utbyggnaden kan förändras.

Fehmarn bältförbindelsen – hur går det med utbyggnaden
Fehmarn bältförbindelsen har i olika sammanhang redovisats som en viktig faktor som på verkar trafiken på Södra stambanan. För att få en konkret bild av bygget av förbindelsen redovisar Concrete manager Ulf Jönsson Femern A/S bakgrunden och det pågående arbetet, Verksamheten är i full gång och första tunnelelementet är beräknat att vara färdig i början på 2023. Därefter ökar takten i genomförandet i det stora fabriker som nu byggs på den danska sidan.

Ulf redovisar att projektet är gigantiskt till utförande och omfattning. Vikten av en stark, kompetent organisation och klar finansiering är avgörande för dessa stora projekt. Viktig erfarenhet har tagits från Öresundsbron och Citytunneln i Malmö. Även om det har varit motstånd i Sverige för att genomföra denna typ av organisation är det viktigt att ta till vara dessa erfarenheter för andra stora projekt typ Lund –Hässleholm.


Klicka bilden för att läsa

Fehmarn bält är klar 2029 för trafik.

Södra stambanan 2035

Redovisas det påbörjade arbetet för att göra Södra stambanan konkurrenskraftig för ökad gods och pendeltrafik.

Från medlemsmötet den 18 november2022-11-24T16:03:00+01:00

Genomlysningen ny stambana Hässleholm-Lund

Region Skåne har i samverkan med kommunerna,Lund,Eslöv,Höör och Hässleholm.
Rapporten har beställts av Region Skåne för att besvara viktiga frågor som lyfts av berörda kommuner under Trafikverkets pågående lokaliseringsutredning gällande ny stambana i Skåne.
Utgångspunkten vad gäller inverkan och barriäreffekter har varit att minimera intrång i orörda områden, värdefull jordbruksmark och natur. Ur transporthänseende har utgångspunkten varit dels att centrala stationslägen i Hässleholm och Lund är en förutsättning för att kunna utveckla och stärka det regionala tågresandet, dels att den nya stambanan också ska ge kortare restider och bidra till att binda samman Skåne och Sydsverige.

Rapporten visar att det är möjligt att finna en bättre lösning som andra uppfyller viktig krav på kapacitet och restider.

stambanan.com är positiva till resultaten i studien ochdessa bör därför ligga till grund för det fortsatta arbetet.


Klicka bilden för att se presentation

Genomlysningen ny stambana Hässleholm-Lund2022-09-06T11:55:36+02:00

Trafikutsikter på Södra stambanan

stambanan.com har tagit fram en studie som beskiver trafiksituationen på Södra stambanan fram till 2030.

Södra stambanan är Sveriges enskilt viktigaste stråk för järnvägstransporter. Mer än 50% av alla tåg i Sverige utnyttjar någon del av Södra stambanan.

Kapacitetsbelastningen är mycket hård på sträckorna Lund-Hässleholm och Hässleholm-Alvesta.
Persontrafikbolagen vill därutöver öka trafiken. SJ har beställt 25 nya snabbtåg och planerar att utöka trafiken på Södra stambanan.Skånetrafiken planerar utökning av regioanltrafiken i tågstrategin.
Godtrafiken förväntas öka särskilt när Fehmarn Bältförbindelsen öppnar 2029. EU har också krävt att de reserveras två godskanaler per timme.

Detta leder till ökad trängsel på banan och kan innebära att befintliga regionala tågförbindelser tvingas utgå.

Vad kan göras?

närtidssastningar

förbättrat underhållet
förlänga mötesstationer
nya förbigångsspår

åtgärder efter 2030

tidigarelägg projektet Lund-Hässleholm
dubbelspår Hässleholm-Kristianstad för ökad regionaltrafik  Hässleholm-Lund
planera för ytterligare spår redan nu för nästa flaskhals Hässleholm-Alvesta

 


Klicka bilden för att se broschyr

Trafikutsikter på Södra stambanan2022-09-06T11:53:17+02:00

Från medlemsmötet den 1 april

Aktuellt från kommande Infrastrukturplan samt kontakter med Infrastrukturminister Thomas Eneroth

Redovisades vårt remissyttrande på Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan 2022-2033.

Vidare redovisades mötet med Infrastrukturminister Thomas Eneroth. Vid mötet underströks vikten av den gemensamma Skånebilden för utbyggnaden av Lund-Hässleholm.

Vidare underströk Thomas Eneroth kraftfullt vikten av nära samverkan med kommunerna, Region Skåne och Trafikverket när det gäller utbyggnaden av den nya banan liksom möjligheterna att använda industriell utbyggnad för ett snabbare genomförande och samtidigt minska kostnadsfördyringen för investeringar i infrastrukturen.


Klicka bilden för att se presentation

 

SJs planer för Södra stambanan – nya tåg kommer 2026

Petter Essén, SJ chef för Fordon och Trafik redovisade SJs utveckling under pandemin då resandet kraftfullt minskade. Därefter har resandet på nytt ökat. SJ har beslutat att satsa på en utbyggnad av trafiken för att möta den förväntade positiva utvecklingen för persontrafiken. X 2000 tågen genomgår en stor upprustning och 25 nya snabbtåg skall börja levereras 2025/2026. Dessa tåg kan köra i 250 km/tim.

Trafiken på Södra stambanan kommer att öka kraftigt både med fler avgångar men också genom att fler platser erbjuds på befintliga avgångar.

Konstateras att Ostlänken och Göteborg-Borås byggs ut för en hastighet på 250 km/ timme. Då ytterligare sträckor kan byggas ut för samma hastighet är det tveksamt om det finns underlag för att investera i fordon som har högre hastighets då kostnader för inköp och underhåll ökar kraftigt. Även sträckor i Danmark och Tyskland som anknyter till Fehmarn bältförbindelsen har en högsta hastighet på 250 km/t.


Klicka bilden för att se dokument

 

Trafikverket och industriell byggteknik för nya banor/snabbare genomförande och till lägre kostnad.

Peter Uneklint, Trafikverket som ansvarar för bland annat ny industriell utbyggnad av järnvägen, redovisade möjligheterna och effekterna för en modern utbyggnad av infrastrukturen.

Potentialen för att bryta den negativa kostnadsutvecklingen är stor med den nya tekniken, en starkare kostnadskontroll är möjlig, liksom en förenkling av entreprenaden. Kostnadsminskningen jämfört med traditionell utbyggnad kan uppgå till mer än 20%

Visas också att utbyggnaden kan snabbas upp väsentligt.

Utbyggnaden av Lund-Hässleholm är ett bra exempel för industriell utbyggnad.


Klicka bilden för att se dokument

 

Ny bana Lund – Hässleholm, Region Skåne och kommunernas genomlysning.

Martin Risberg, Region Skåne redovisade det pågående arbete med en genomlysning av utbyggnaden Lund-Hässleholm som tar upp frågeställningar som saknas i Trafikverkets arbete.

Två alternativ diskuteras, dels en fyrspårslösning, dels en lösning som ger en bättre utbyggnad och samtidigt minskar intrånget i naturen. Restiden blir jämförbar med Trafikverkets förslag då längden på utbyggnaden är kortare.

Den politiska förankringen fortsätter.

Från medlemsmötet den 1 april2022-09-06T11:56:04+02:00

Vårt yttrande över Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan 2022-2033 som skickats in till regeringen.


Klicka bilden för att se remissyttrande

Så ser utvecklingen ut på Södra stambanan

Klicka bilden för att förstora

Stambanan.coms förslag

– En snabbare utbyggnad av Lund-Hässleholm behövs för att klara ka- pacitetsbristen. Belastningen på Södra stambanan ökar redan om några år med fler fjärrtåg och med godståg. Pendeltågen riskerar att trängas ut.

-Utnyttja ny industriell teknik för att bygga Lund-Hässleholm. Det kortar byggtiden och minskar kostnaderna.

-Bygg ut Hässleholm-Kristianstad och Växjö Alvesta enligt medfinasn- sieringsavtalen mellan Trafikverket och regionerna/kommunerna. Mer än 25 % medfinansieras. Hässleholm och Alvesta är viktiga knutpunk- ter på Södra stambanan som annars blir flaskhalsar som minskar ef- fekten av utbyggnaden Lund-Hässleholm.

Vårt yttrande över Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan 2022-2033 som skickats in till regeringen.2022-02-17T15:52:32+01:00

Elizabeth Peltola har avgått som KSO i Älmhult den 1 november och lämnar samtidigt ledningsgruppen för stambanan.com.

Elizabet har mycket aktivt deltagit under en lång tid i stambanan.coms arbete för att utveckla Södra stambanan. Vi avtackade Elizabeth i Älmhult för hennes värdefulla insatser!

Elizabeth Peltola har avgått som KSO i Älmhult den 1 november och lämnar samtidigt ledningsgruppen för stambanan.com.2021-11-11T15:31:55+01:00

När den nya banan Lund-Hässleholm byggs behöver den förlängas även norr om Hässleholm.

Vi har tidigare studerat flera alternativ till en förlängning genom Hässleholm och vidare norrut. I en ny broschyr har vi uppdaterat denna studien.


Klicka på bilden för att läsa broschyren

När den nya banan Lund-Hässleholm byggs behöver den förlängas även norr om Hässleholm.2021-11-11T15:34:13+01:00

Prioriterade satsningar för Södra stambanan 2022-2033

Stambanan.com har tagit fram ett förslag till prioriterade satsningar på Södra stambanan för 2022-2033.

Det planeras stora satsningar på Södra stambanan genom utbyggnader av fler spår på Ostlänken och Lund-Hässleholm. Färdigställandet av dessa satsningar och effekterna för tågtrafiken visar sig inte förrän efter planperioden 2033.

Behovet av insatser för att öka kapaciteten innan dess är stor. Enligt Öresundsbron kommer Fehmarn Bältförbindelsen,när den blir klar 2029, att öka godstrafiken på tåg med 40 %, Detta kommer att innebära ökade kapacitetsproblem på Södra stambanan,särskilt delen mellan Lund och Hässleholm.

Vi föreslår därför att dessa förslag till prioriterade satsningar på Södra stambanan skall ingå i den kommande planen.


Klicka på bilden för att läsa broschyren

Prioriterade satsningar för Södra stambanan 2022-20332021-09-30T11:09:20+02:00
Till toppen