Den 25/1 hade stambanan.com ett välbesökt seminarium på riksdagen.
Vi ville för riksdagens ledamöter beskriva och diskuterabehovet av kapacitetsförstärkning som finns i den södra delen av banan och då speciellt Lund-Hässleholm.


Klicka bilden för att läsa inbjudan

Trafikutskottets ordförande Ulrika Heie inledde med att tacka för inbjudan till seminariet om Södra stambanan och betonade järnvägens betydelse och att flaskhalsar i systemet måste arbetas bort. Det gäller att i bred samsyn komma vidare så fort som möjligt.Ledande kommunpolitiker från Hässleholm,Älmhult,Nässjö och Markaryd redovisade Södra stambanans betydelse för näringslivet och kommunens utveckling.

Pernilla Jonsson,VD IKEA Älmhult AB,redovisade IKEAs verksamhet och Älmhults centrala roll i företaget,med bland annat produktutveckling.
IKEA som är verksam i stora delar av världen men har sin tyngdpunkt i Älmhult med mer än 5000 anställda och 1000 inpendlare och ett stort antal besökare som kommer in vi Kastrup.
IKEA är mycket beroende av en väl fungerande tågtrafik och ser det som en kritiskt förutsättning för att kunna utveckla företaget med kvalificerade medarbetare. Pernilla betonade att mer kapacitet på Södra stambanan behövs för att säkra pendlingsbehoven.

Regionrådet Anna Jähnke,Region Skåne redovisade kapacitetsbelastningen på Södra stambanan i nuläget och att belastningen kommer att fortsätta att öka så att viktig pendlingstrafik kommer att påverkas negativt.
Region Skåne och berörda kommuner är helt eniga om utbyggnaden av 2 nya spår mellan Lund och Hässleholm behövs för att stärka kapaciteten för både pendling och godstrafik, som redovisats i ett nyligen undertecknat positionspapper.
Regeringens oklara uppdrag till Trafikverket att se över kapacietsförtärkningen mellan Lund-Hässleholm riskerar att försena projektet och medverka till ökade kostnader. Regeringen borde förtydliga uppdraget så att Trafikverket bygger vidare på den genomlysning som regionen och kommunerna gjort och som i större utsträckning följer den befintliga sträckningen av Södra stambanan. I den efterföljande debatten framkom ett strakt stöd från riksdagsledamöterna att klarare uppdrag behövs till Trafikverket och att arbetet snabbas upp. Föreslogs att det bildas en grupp inom riksdagen för att påverka regeringen.


Här kan du se Positionspaper för utbyggnad Lund – Hässleholm

Sven Landelius,tidigare VD för Öresundsbron redovisade det pågående arbetet i Danmark och Tyskland på Fehmarn bält. En investering på 150 miljarder sek och som blir färdig 2029,dvs om 7 år! Redovisades att trafiken med godståg på den nya förbindelsen kommer att öka mycket starkt. Förbindelsen minskar väsentligt restiden för godtågen jämfört med nuvarande sträcka över Jylland.
Redovisas att på Öresundsbron räcker kapaciteten minst till 2050,den trånga sektorn är landanslutningarna på respektive sida. Danmark bygger bort dessa hinder nu medan Sverige ligger långt efter.

Redovisas också erfarenhet av att genomföra stora projekt på ett effektivt sätt med god kostnadskontroll. se Öresundsbron,Citytunneln och de danska exemplen.
Det som krävs är en politiskt vilja och att det ges möjligheter till genomförande.
För det behövs
-en samlad organistion för planering, projektering, byggande och idrifttagande
-en organisation med tydligt uppdrag,hög kompetens och tryggad finansiering(i nuvarande infrastrukturplan finns 16 mdr kr)
-skapa god samverkan med Region Skåne och berörda kommuner.


Här kan du se bildspelet för riksdagsseminariet