Medlemsmöte i Hässleholm den 1 november

stambanan.com och Södra stambanan

Göran Svärd, stambanan.com gör en kort sammanfattning av stambanan.coms verksamhet och vårt pågående arbeta för att utveckla Södra stambanan.

Nätverket är mycket positiva till de utbyggnader som ingår i Infrastrukturplanen 2018–2029, nya spår Lund-Hässleholm och Ostlänken Linköping-Stockholm. Det ger ökad kapacitet där det behövs och minska samtidigt restiden med 45 minuter mellan Malmö-Stockholm. Utbyggnadstakten är för låg då projekten inte blir klara förrän 2035–2040.

Regionsamverkan Syd var framgångsrik inför den nu gällande infrastrukturplanen 2018-2029 när det gällde att lyfta fram viktiga satsningar. Hur förbereder man sig inför nästa plan 2022?

Sven Sunesson, ordförande i infrastruktur- och trafikutskottet i Regionsamverkan Syd redovisade pågående arbete.

Regionsamverkan Syd är en samverkan mellan 6 regioner i södra Sverige. Ett av samverkansområdena är infrastruktur och kollektivtrafik. I den nu gällande infrastrukturplanen 2018-2029 har Regionsamverkan syd varit framgångsrik när det gäller att få med prioriterade objekt. Av 17 prioriterade objekt var det endast 6 som ej kom med i planen.

Nyligen har ett positionspapper tagits fram som en grund för det fortsatta arbetet inför nästa infrastrukturplan 2022. Positionspapperet anger en målbild när det gäller restiden med kollektivtrafik mellan tillväxtmotorerna i området för 2040. Med detta som underlag skall en lista på prioriterade objekt tas fram under det närmaste året. Utgångspunkten är att de objekt som finns i nuvarande plan skall i första hand ingå tillsammans med nya objekt

Underhåll och reinvesteringar av Södra stambanan, hur och när sker det.

Anders Jönsson, Trafikverket var tills nyligen nationell samordnare för underhållet på Södra stambanan. Anders är numera enhetschef för underhållet i region syd.

Redovisades att Trafikverkets ram för underhållet är i stort oförändrad fram till 2022. Ramen för reinvesteringar har däremot kraftigt utökats.

Största objektet på Södra stambanan är Ostlänken med produktionsstart 2019-2021 och beräknat färdig 2035. Ett annat stort projekt är 4 -spår mellan Malmö och Lund färdigt 2024.

Ett stort reinvesteringsprojekt är kontaktledningsbytet mellan Hässleholm och Älmhult under 2021-2025. Därefter planeras ett fortsatt utbyte av kontaktledningar mellan Älmhult och Alvesta.
Därutöver tillkommer trimningsåtgärder och växelbyte.

Hur ser näringslivet på Södra stambanans utbyggnadstakt nu när Fehmarn Bältförbindelsen blir klar 2028

Regionchef Anders Borgehed, Sydsvenska Handelskammaren redovisade handelskammaren prioriteringar.

En intervju av 150 företagsledare i Sydsverige visar att brister i infrastrukturen för arbetspendling är ett mycket stort hinder för att fortsätta att växa. Detta bedöms som ett större hinder än brister i infrastrukturen för godstrafiken.

Fehmarn bältförbindelsen, som blir färdig 2028, ger stora möjligheter för näringslivet att se norra Europa som en tillgänglig marknad. Även persontrafiken med tåg förväntas öka vilket redovisats av SJ.

Slutsatsen blir att kapaciteten på Södra stambanan behöver ökas när Fehmarn bältförbindelsen blir klar.

Branden i Hässleholms station och den helt avstängda järnvägstrafiken, effekter och samhällsekonomiska kostnader.

Branden i Hässleholm station innebar att all järnvägstrafik som skulle passera Hässleholm stängdes av under 1 vecka.

Stambanan.com har uppdragit åt Patrik Sterky, Kreera att göra en bedömning av effekterna samt den samhällsekonomiska kostnaden av branden.

Genom Hässleholm passera dagligen 60 godståg och 270 persontåg per dygn.

Den samhällsekonomiska kostnaden uppgår till 100 till 200 mkr!

Den största delen består av restids- och förseningsförluster som avstängningen i Hässleholm innebar.

Reinvesteringen för Trafikverket uppgick till 30 mkr.

Medlemsmöte i Hässleholm den 1 november2019-11-12T16:42:36+01:00

Trafikutskottet – Sveriges Riksdag

Mötet mellan stambanan.com och ledamöter i Trafikutskottet den 9 maj gav en intressant diskussion om möjligheterna till en snabbare utbyggnad av de två stora järnvägsprojekten Lund-Hässleholm och Ost- länken (Linköping-Järna), som är beslutade och ingår i den nationella planen 2018-2029.

Mötet resulterade i en uppmaning till stambanan.com att ta fram ett mer konkret förslag till utbyggnad.

Ett förslag har tagits fram i samverkan med Sven Landelius och bifogas härmed för vidare diskussion och behandling.

Trafikutskottet – Sveriges Riksdag2019-06-19T15:02:52+02:00

stambanan.com träffar Riksdagens Trafikutskottet den 9 maj.

Den 9 maj träffade vi valda delar av Riksdagens Trafikutskott på inbjudan av ordförande Jens Holm.
Från stambanan.com deltog ordförande Lena Wallentheim, Göran Svärd och Sven Landelius.

Vi redovisade förslag till en snabbare utbyggnad av de två stora objekt, Lund-Hässleholm och Linköping-Stockholm, som är beslutade i den nationella planen 2028-2029 och som har stor påverkan på Södra stambanan. Förutsättningar och möjligheter till en snabbare utbyggnad redovisades och diskuterades.

Trafikutskottet visade ett mycket positivt intresse till frågeställningen och efterfrågade ett mer konkret förslag från stambanan.com baserat på dagens redovisningen.

Ett konkret förslag håller på att utarbetas och efter beredning i ledninggruppen kommer det att skickas över till Trafikutskottet.

stambanan.com träffar Riksdagens Trafikutskottet den 9 maj.2019-06-18T17:21:31+02:00

Medlemsmötet i Hässleholm den 29 mars

stambanan.com och Södra stambanan

Göran Svärd,stambanan.com gör en kort sammanfattning av stambanan.coms verksamhet och vårt arbeta för att utveckla Södra stambanan.

Nätverket är mycket positiva till de utbyggnader som ingår i Infrastrukturplanen 2018-2029, nya spår Lund-Hässleholm och Ostlänken Linköping-Stockholm. Det ger ökad kapacitet där det behövs och minska samtidigt restiden med 45 minuter mellan Malmö-Stockholm. Utbyggnadstakten är för låg då projekten inte blir klara förrän 2033-2040.

Aktuellt om järnvägen / Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Tomas Eneroth redovisar regeringens satsningar på en bättre järnvägstrafik. En bred samsyn behövs för stora investeringar i infrastrukturen utöver det som finns beslutade i den nys infrastrukturplanen 2018-2029. I dagens politiska läge är det inte en självklarhet att denna samsyn finns, därför behöver påtryckningar för en samsyn komma fram för att åstadkomma dessa utbyggnader. ”Är vi beredda till dessa åtagandena” är den viktigaste frågan, inte hur vi löser finansieringen.

Det nybildade infrastrukturdepartementet som startar den 1 april 2019 kommer att öka tyngden för dessa frågor.

Viktigt med realistiska genomförandetider men effektiva organisationer behövs.

”Järnvägens brister hotar Ikeas expansion”

Johan Nestor, Ikea Älmhult AB redovisade Ikeas satsningar globalt men också lokalt i Älmhult tillsamman med Malmö, Helsingborg och Köpenhamn. Älmhult är Ikeas grund med 5400 anställda och 1900 inpendlare varje dag. Mer än 5 mdr kr har Ikea satsat i Älmhult de senaste åren och satsningarna fortsätter.

Då är det utomordentligt viktig att infrastrukturen och tågtrafiken fungerar för att Älmhult skall fortsätta vara en attraktivt arbetsplats för medarbetarna. Speciellt mellan Köpenhamn-Malmö-Älmhult brister det. Restiderna förlängs och det är svårt att få tillräcklig många insatståg mm. Det är nu den ökade kapaciteten på järnvägen behövs.

Södra stambanan/Ostlänken – vad säger Region Östergötland

Julie Tran ordförande i Trafik och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland, redovisade effekterna på Södra stambanan av den bristande kapaciteten.

Ett konkret exempel på problemen är Region Östergötlands målsättning att öka lokaltågstrafiken i Östergötland med fler avgångar och ökad punktlighet. I nuvarande tidtabell har Trafikverket försämrat möjligheterna till en bra tidtabell då man prioriterat fjärrtågen.

Det behövs satsningar på underhåll och trimningsåtgärder på Södra stambanan i väntan på färdigställande av Ostlänken.

Östergötland är negativa till att Ostlänken har försenats till 2035,de ökade kostnaderna för Ostlänken är också en negativ faktor.

Trafikverkets beslut att bygga ut för 250 km/t är märklig och på tvärs mot regeringens mål om 320 km/t. Denna osäkerhet kan ytterligare förlänga genomförandet.

Arbetet med Tågutvecklingsplan 2040 pågår för att tydliggöra kapacitetsbehoven på järnvägen.

Fehmarn Belt färdig 2028 /Vad gör Tyskland och Danmark och hur påverkar det Sverige

Henrik Sylvan, Danmarks Tekniska Universitet redovisade olikheterna på arbetssätten när det gäller investeringar i infrastrukturen i Danmark och Sverige. De långa planeringstiderna finns ej i Danmark.

Nu har investeringar på 120 mdr kr påbörjats för utbyggnaden av järnvägen från Köpenhamn till Rödby där arbetet med tunnelförbindelsen under Fehmarn bält också påbörjats. Vidare kommer förbättringar också att ske i Tyskland ner till Lübeck. Satsningen beräknas vara färdig 2028.

Då kommer restiderna från södra Sverige till Hamburg och Berlin att vara mycket konkurrenskraftiga och innebära en ökad integration i denna del av Europa.

Samtidigt är kapacitetsförstärkningarna inte klara i Sverige vilket ökar trängseln på spåren. På Södra stambanan.

Medlemsmötet i Hässleholm den 29 mars2019-04-04T10:46:00+02:00

Nya infrastrukturplanen 2018-2029 är beslutad – vad innebär det för Södra stambanan?

stambanan.com har tagit fram en ny rapport  ” Status Södra stambanan efter Nationell plan 2018-2029″. Rapporten visar på de viktiga kapacitetsökningarna genom nya spår Linköping-Stockholm och Lund -Hässleholm. Samtidigt sker en stor utbyggnad i Danmark och Tyskland på 120 miljarder kr som blir färdig 2030 och kommer att öka trycket på Södra stambanan då de planerade utbyggnaderna i Sverige blir klara 2033/2035/2040.
 
Senaste nytt/Den nytillträdda regeringen kommer att fullfölja den nationella planen 2018-2029 enligt fyrpartiöverenskommelsen.

Nya infrastrukturplanen 2018-2029 är beslutad – vad innebär det för Södra stambanan?2019-01-24T13:11:53+01:00
Till toppen