stambanan.com och Södra stambanan

Göran Svärd, stambanan.com gör en kort sammanfattning av stambanan.coms verksamhet och vårt pågående arbeta för att utveckla Södra stambanan.

Nätverket är mycket positiva till de utbyggnader som ingår i Infrastrukturplanen 2018–2029, nya spår Lund-Hässleholm och Ostlänken Linköping-Stockholm. Det ger ökad kapacitet där det behövs och minska samtidigt restiden med 45 minuter mellan Malmö-Stockholm. Utbyggnadstakten är för låg då projekten inte blir klara förrän 2035–2040.

Regionsamverkan Syd var framgångsrik inför den nu gällande infrastrukturplanen 2018-2029 när det gällde att lyfta fram viktiga satsningar. Hur förbereder man sig inför nästa plan 2022?

Sven Sunesson, ordförande i infrastruktur- och trafikutskottet i Regionsamverkan Syd redovisade pågående arbete.

Regionsamverkan Syd är en samverkan mellan 6 regioner i södra Sverige. Ett av samverkansområdena är infrastruktur och kollektivtrafik. I den nu gällande infrastrukturplanen 2018-2029 har Regionsamverkan syd varit framgångsrik när det gäller att få med prioriterade objekt. Av 17 prioriterade objekt var det endast 6 som ej kom med i planen.

Nyligen har ett positionspapper tagits fram som en grund för det fortsatta arbetet inför nästa infrastrukturplan 2022. Positionspapperet anger en målbild när det gäller restiden med kollektivtrafik mellan tillväxtmotorerna i området för 2040. Med detta som underlag skall en lista på prioriterade objekt tas fram under det närmaste året. Utgångspunkten är att de objekt som finns i nuvarande plan skall i första hand ingå tillsammans med nya objekt

Underhåll och reinvesteringar av Södra stambanan, hur och när sker det.

Anders Jönsson, Trafikverket var tills nyligen nationell samordnare för underhållet på Södra stambanan. Anders är numera enhetschef för underhållet i region syd.

Redovisades att Trafikverkets ram för underhållet är i stort oförändrad fram till 2022. Ramen för reinvesteringar har däremot kraftigt utökats.

Största objektet på Södra stambanan är Ostlänken med produktionsstart 2019-2021 och beräknat färdig 2035. Ett annat stort projekt är 4 -spår mellan Malmö och Lund färdigt 2024.

Ett stort reinvesteringsprojekt är kontaktledningsbytet mellan Hässleholm och Älmhult under 2021-2025. Därefter planeras ett fortsatt utbyte av kontaktledningar mellan Älmhult och Alvesta.
Därutöver tillkommer trimningsåtgärder och växelbyte.

Hur ser näringslivet på Södra stambanans utbyggnadstakt nu när Fehmarn Bältförbindelsen blir klar 2028

Regionchef Anders Borgehed, Sydsvenska Handelskammaren redovisade handelskammaren prioriteringar.

En intervju av 150 företagsledare i Sydsverige visar att brister i infrastrukturen för arbetspendling är ett mycket stort hinder för att fortsätta att växa. Detta bedöms som ett större hinder än brister i infrastrukturen för godstrafiken.

Fehmarn bältförbindelsen, som blir färdig 2028, ger stora möjligheter för näringslivet att se norra Europa som en tillgänglig marknad. Även persontrafiken med tåg förväntas öka vilket redovisats av SJ.

Slutsatsen blir att kapaciteten på Södra stambanan behöver ökas när Fehmarn bältförbindelsen blir klar.

Branden i Hässleholms station och den helt avstängda järnvägstrafiken, effekter och samhällsekonomiska kostnader.

Branden i Hässleholm station innebar att all järnvägstrafik som skulle passera Hässleholm stängdes av under 1 vecka.

Stambanan.com har uppdragit åt Patrik Sterky, Kreera att göra en bedömning av effekterna samt den samhällsekonomiska kostnaden av branden.

Genom Hässleholm passera dagligen 60 godståg och 270 persontåg per dygn.

Den samhällsekonomiska kostnaden uppgår till 100 till 200 mkr!

Den största delen består av restids- och förseningsförluster som avstängningen i Hässleholm innebar.

Reinvesteringen för Trafikverket uppgick till 30 mkr.