Om stambanan.com

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har stambanan.com skapat 63 blogginlägg för.

Hässleholm höghastighetsstation med integrerad kopplingspunkt

Vi har tagit fram ett förslag till en höghastighetsstation i Hässleholm med en integrerad kopplingspunkt till Södra stambanan/Skånebanan i ett centralt läge. Hässleholms kommun och Region Skåne är starka förespråkare till en central placering av en höghastighetsstation för att fullt ut utnyttja effekterna att koppla samman den nya stationen med de 5 bansträckningarna som ansluter i Hässleholm C och underlätta resenärernas övergångar till all tåg-och busstrafik i en samlad stationslösning.

Region Skåne har i den tidigare studien ”Strategisk framtidskoppling till Skånebanan” tagit fram ett antal scenarier för hur höghastighetsbanan skulle kunna byggas i Hässleholm och hur den kan byggas samman med befintliga strukturer.

Vi har byggt vidare på detta förslag och föreslår en lösning med en höghastighetstation centralt placerad med en integrerad kopplingspunkt.


Klicka bild ovan för att se förslag

Hässleholm höghastighetsstation med integrerad kopplingspunkt2020-06-26T11:26:14+02:00

Närtidssatsningar på Södra stambanan- åtgärdsplan för viktiga satsningar som kan snabbstarta

COVID-19 pandemin har medfört en stor nedgång i den Svenska ekonomin. För att stimulera ekonomin och samtidigt utföra för Sverige viktiga åtgärder är en närtidssatsning på Sveriges järnvägsinfrastruktur en central åtgärd för att både stimulera ekonomin, förbättra järnvägssystemet, och skynda på omställningen till ett mer hållbart transportsystem.

Södra stambanan är Sveriges viktigaste järnväg och förbinder Stockholm med Östergötland, Småland, Skåne, Danmark och Kontinenten. Över hälften av alla tåg i Sverige trafikerar någon delsträcka av stråket Stockholm C – Malmö/Öresundsbron. 2029 kommer Fehmarn Bält projektet mellan Danmark och Tyskland öppna ett nytt stråk för snabba persontrafik och godstrafik, och Södra stambanan är det stråk i Sverige som kommer påverkas mest av detta.

För att kunna påbörjas och genomföras under de kommande 1-3 åren måste åtgärderna vara av
sådan karaktär att de snabbt kan byggstartas.

Vi har tagit fram förslag på nyinvesteringar och reinvesteringar för att snabbt utveckla Södra stambanan.


Klicka bild ovan för att se förslag

Närtidssatsningar på Södra stambanan- åtgärdsplan för viktiga satsningar som kan snabbstarta2020-06-25T11:47:49+02:00

Korta restiden Stockholm-Malmö med 75 minuter

Ett förslag till snabbare utbyggnad för ökad kapacitet och konkurrenskraftiga restider redovisades för Riksdagen Trafikutskott. Vi har nu satt samman förslaget på ett överskådligt sätt som visar tidsplaner, kostnader och effekter på sträckan Malmö-Stockholm. Vårt förslag sammanfaller med den påbörjade och planerade utbyggnaden av en ny stambana.


Klicka bild ovan för att se förslag

Korta restiden Stockholm-Malmö med 75 minuter2020-04-17T16:50:10+02:00

stambanan.com träffar Riksdagens Trafikutskott den 12 mars.

Den 12 mars träffade vi Riksdagens Trafikutskott för att redovisa förslag om en snabbare utbyggnad av beslutade etapper på Södra stambanan och kapacitetsläget i närtid.

Vi diskuterade också aktuella frågeställningar kring utvecklingen av järnvägstrafiken på Södra stambanan. Från stambanan.com deltog Lena Wallentheim,ordförande,Sven Landelius,Göran Svärd och Erik Söderberg tillsammans med Jan Owe Larsson,Region Östergötland.

Vi redovisade den akuta kapacitetsbrist som kan uppkomma på Södra stambanan när Fehmarn bält förbindelsen(Danmark-Tyskland) och dubbelspåret Hallsberg-Mjölby blir färdiga under 2020- talet.

Vidare redovisade vi ett förslag till snabbare utbyggnad. Konstaterades att etappen Järna-Linköping skall påbörjas och är finansierad. Övriga beslutade etapper är inte finansierade och blir färdiga efter 2035 eller senare. För att inte tappa tempo i den fortsatta utbyggande förslås att planeringen för etappen Hässleholm-Älmhult och Linköping – Tranås/Aneby snarast påbörjas.


Sven Landelius redovisar vårt förslag

 


Klicka bild ovan för att se presentation

Efterföljande diskussion var mycket positiv och det konstaterades att de föreslagna etapper är en del av den nya stambanan.


Riksdagsledamot Emma Berginger tillsamman med representanter från stambanan.com och Region Östergötland.

stambanan.com träffar Riksdagens Trafikutskott den 12 mars.2020-03-17T13:23:36+01:00

Nyheter från etappen Ostlänken.

Här kommer nyheter från Erik Söderberg om passagen i Linköping,Nyköpings resecentrum och Norrköping.


Klicka bild för att läsa nyheten.

Nyheter från etappen Ostlänken.2020-03-16T13:01:36+01:00

Ny debattartikel i Dagerns samhälle från stambanan.com för en snabbare utbyggnad av Lund-Hässleholm och Ostlänken.

Klicka bild ovan för att läsa artikeln.

Nu har Trafikverket beslutat att börja bygga delen Järna – Norrköping som den första etappen av Ostlänken

Vår senior konsult Erik Söderberg,Linköping har sammanstället följande underlag för Ostlänken.

Klicka bild ovan för att läsa underlaget.

Ny debattartikel i Dagerns samhälle från stambanan.com för en snabbare utbyggnad av Lund-Hässleholm och Ostlänken.2020-01-30T12:39:01+01:00

Medlemsmöte i Hässleholm den 1 november

stambanan.com och Södra stambanan

Göran Svärd, stambanan.com gör en kort sammanfattning av stambanan.coms verksamhet och vårt pågående arbeta för att utveckla Södra stambanan.

Nätverket är mycket positiva till de utbyggnader som ingår i Infrastrukturplanen 2018–2029, nya spår Lund-Hässleholm och Ostlänken Linköping-Stockholm. Det ger ökad kapacitet där det behövs och minska samtidigt restiden med 45 minuter mellan Malmö-Stockholm. Utbyggnadstakten är för låg då projekten inte blir klara förrän 2035–2040.

Regionsamverkan Syd var framgångsrik inför den nu gällande infrastrukturplanen 2018-2029 när det gällde att lyfta fram viktiga satsningar. Hur förbereder man sig inför nästa plan 2022?

Sven Sunesson, ordförande i infrastruktur- och trafikutskottet i Regionsamverkan Syd redovisade pågående arbete.

Regionsamverkan Syd är en samverkan mellan 6 regioner i södra Sverige. Ett av samverkansområdena är infrastruktur och kollektivtrafik. I den nu gällande infrastrukturplanen 2018-2029 har Regionsamverkan syd varit framgångsrik när det gäller att få med prioriterade objekt. Av 17 prioriterade objekt var det endast 6 som ej kom med i planen.

Nyligen har ett positionspapper tagits fram som en grund för det fortsatta arbetet inför nästa infrastrukturplan 2022. Positionspapperet anger en målbild när det gäller restiden med kollektivtrafik mellan tillväxtmotorerna i området för 2040. Med detta som underlag skall en lista på prioriterade objekt tas fram under det närmaste året. Utgångspunkten är att de objekt som finns i nuvarande plan skall i första hand ingå tillsammans med nya objekt

Underhåll och reinvesteringar av Södra stambanan, hur och när sker det.

Anders Jönsson, Trafikverket var tills nyligen nationell samordnare för underhållet på Södra stambanan. Anders är numera enhetschef för underhållet i region syd.

Redovisades att Trafikverkets ram för underhållet är i stort oförändrad fram till 2022. Ramen för reinvesteringar har däremot kraftigt utökats.

Största objektet på Södra stambanan är Ostlänken med produktionsstart 2019-2021 och beräknat färdig 2035. Ett annat stort projekt är 4 -spår mellan Malmö och Lund färdigt 2024.

Ett stort reinvesteringsprojekt är kontaktledningsbytet mellan Hässleholm och Älmhult under 2021-2025. Därefter planeras ett fortsatt utbyte av kontaktledningar mellan Älmhult och Alvesta.
Därutöver tillkommer trimningsåtgärder och växelbyte.

Hur ser näringslivet på Södra stambanans utbyggnadstakt nu när Fehmarn Bältförbindelsen blir klar 2028

Regionchef Anders Borgehed, Sydsvenska Handelskammaren redovisade handelskammaren prioriteringar.

En intervju av 150 företagsledare i Sydsverige visar att brister i infrastrukturen för arbetspendling är ett mycket stort hinder för att fortsätta att växa. Detta bedöms som ett större hinder än brister i infrastrukturen för godstrafiken.

Fehmarn bältförbindelsen, som blir färdig 2028, ger stora möjligheter för näringslivet att se norra Europa som en tillgänglig marknad. Även persontrafiken med tåg förväntas öka vilket redovisats av SJ.

Slutsatsen blir att kapaciteten på Södra stambanan behöver ökas när Fehmarn bältförbindelsen blir klar.

Branden i Hässleholms station och den helt avstängda järnvägstrafiken, effekter och samhällsekonomiska kostnader.

Branden i Hässleholm station innebar att all järnvägstrafik som skulle passera Hässleholm stängdes av under 1 vecka.

Stambanan.com har uppdragit åt Patrik Sterky, Kreera att göra en bedömning av effekterna samt den samhällsekonomiska kostnaden av branden.

Genom Hässleholm passera dagligen 60 godståg och 270 persontåg per dygn.

Den samhällsekonomiska kostnaden uppgår till 100 till 200 mkr!

Den största delen består av restids- och förseningsförluster som avstängningen i Hässleholm innebar.

Reinvesteringen för Trafikverket uppgick till 30 mkr.

Medlemsmöte i Hässleholm den 1 november2019-11-12T16:42:36+01:00

Trafikutskottet – Sveriges Riksdag

Mötet mellan stambanan.com och ledamöter i Trafikutskottet den 9 maj gav en intressant diskussion om möjligheterna till en snabbare utbyggnad av de två stora järnvägsprojekten Lund-Hässleholm och Ost- länken (Linköping-Järna), som är beslutade och ingår i den nationella planen 2018-2029.

Mötet resulterade i en uppmaning till stambanan.com att ta fram ett mer konkret förslag till utbyggnad.

Ett förslag har tagits fram i samverkan med Sven Landelius och bifogas härmed för vidare diskussion och behandling.

Trafikutskottet – Sveriges Riksdag2019-06-19T15:02:52+02:00
Till toppen