Om stambanan.com

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har stambanan.com skapat 79 blogginlägg för.

Genomlysningen ny stambana Hässleholm-Lund

Region Skåne har i samverkan med kommunerna,Lund,Eslöv,Höör och Hässleholm.
Rapporten har beställts av Region Skåne för att besvara viktiga frågor som lyfts av berörda kommuner under Trafikverkets pågående lokaliseringsutredning gällande ny stambana i Skåne.
Utgångspunkten vad gäller inverkan och barriäreffekter har varit att minimera intrång i orörda områden, värdefull jordbruksmark och natur. Ur transporthänseende har utgångspunkten varit dels att centrala stationslägen i Hässleholm och Lund är en förutsättning för att kunna utveckla och stärka det regionala tågresandet, dels att den nya stambanan också ska ge kortare restider och bidra till att binda samman Skåne och Sydsverige.

Rapporten visar att det är möjligt att finna en bättre lösning som andra uppfyller viktig krav på kapacitet och restider.

stambanan.com är positiva till resultaten i studien ochdessa bör därför ligga till grund för det fortsatta arbetet.


Klicka bilden för att se presentation

Genomlysningen ny stambana Hässleholm-Lund2022-09-06T11:55:36+02:00

Trafikutsikter på Södra stambanan

stambanan.com har tagit fram en studie som beskiver trafiksituationen på Södra stambanan fram till 2030.

Södra stambanan är Sveriges enskilt viktigaste stråk för järnvägstransporter. Mer än 50% av alla tåg i Sverige utnyttjar någon del av Södra stambanan.

Kapacitetsbelastningen är mycket hård på sträckorna Lund-Hässleholm och Hässleholm-Alvesta.
Persontrafikbolagen vill därutöver öka trafiken. SJ har beställt 25 nya snabbtåg och planerar att utöka trafiken på Södra stambanan.Skånetrafiken planerar utökning av regioanltrafiken i tågstrategin.
Godtrafiken förväntas öka särskilt när Fehmarn Bältförbindelsen öppnar 2029. EU har också krävt att de reserveras två godskanaler per timme.

Detta leder till ökad trängsel på banan och kan innebära att befintliga regionala tågförbindelser tvingas utgå.

Vad kan göras?

närtidssastningar

förbättrat underhållet
förlänga mötesstationer
nya förbigångsspår

åtgärder efter 2030

tidigarelägg projektet Lund-Hässleholm
dubbelspår Hässleholm-Kristianstad för ökad regionaltrafik  Hässleholm-Lund
planera för ytterligare spår redan nu för nästa flaskhals Hässleholm-Alvesta

 


Klicka bilden för att se broschyr

Trafikutsikter på Södra stambanan2022-09-06T11:53:17+02:00

Från medlemsmötet den 1 april

Aktuellt från kommande Infrastrukturplan samt kontakter med Infrastrukturminister Thomas Eneroth

Redovisades vårt remissyttrande på Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan 2022-2033.

Vidare redovisades mötet med Infrastrukturminister Thomas Eneroth. Vid mötet underströks vikten av den gemensamma Skånebilden för utbyggnaden av Lund-Hässleholm.

Vidare underströk Thomas Eneroth kraftfullt vikten av nära samverkan med kommunerna, Region Skåne och Trafikverket när det gäller utbyggnaden av den nya banan liksom möjligheterna att använda industriell utbyggnad för ett snabbare genomförande och samtidigt minska kostnadsfördyringen för investeringar i infrastrukturen.


Klicka bilden för att se presentation

 

SJs planer för Södra stambanan – nya tåg kommer 2026

Petter Essén, SJ chef för Fordon och Trafik redovisade SJs utveckling under pandemin då resandet kraftfullt minskade. Därefter har resandet på nytt ökat. SJ har beslutat att satsa på en utbyggnad av trafiken för att möta den förväntade positiva utvecklingen för persontrafiken. X 2000 tågen genomgår en stor upprustning och 25 nya snabbtåg skall börja levereras 2025/2026. Dessa tåg kan köra i 250 km/tim.

Trafiken på Södra stambanan kommer att öka kraftigt både med fler avgångar men också genom att fler platser erbjuds på befintliga avgångar.

Konstateras att Ostlänken och Göteborg-Borås byggs ut för en hastighet på 250 km/ timme. Då ytterligare sträckor kan byggas ut för samma hastighet är det tveksamt om det finns underlag för att investera i fordon som har högre hastighets då kostnader för inköp och underhåll ökar kraftigt. Även sträckor i Danmark och Tyskland som anknyter till Fehmarn bältförbindelsen har en högsta hastighet på 250 km/t.


Klicka bilden för att se dokument

 

Trafikverket och industriell byggteknik för nya banor/snabbare genomförande och till lägre kostnad.

Peter Uneklint, Trafikverket som ansvarar för bland annat ny industriell utbyggnad av järnvägen, redovisade möjligheterna och effekterna för en modern utbyggnad av infrastrukturen.

Potentialen för att bryta den negativa kostnadsutvecklingen är stor med den nya tekniken, en starkare kostnadskontroll är möjlig, liksom en förenkling av entreprenaden. Kostnadsminskningen jämfört med traditionell utbyggnad kan uppgå till mer än 20%

Visas också att utbyggnaden kan snabbas upp väsentligt.

Utbyggnaden av Lund-Hässleholm är ett bra exempel för industriell utbyggnad.


Klicka bilden för att se dokument

 

Ny bana Lund – Hässleholm, Region Skåne och kommunernas genomlysning.

Martin Risberg, Region Skåne redovisade det pågående arbete med en genomlysning av utbyggnaden Lund-Hässleholm som tar upp frågeställningar som saknas i Trafikverkets arbete.

Två alternativ diskuteras, dels en fyrspårslösning, dels en lösning som ger en bättre utbyggnad och samtidigt minskar intrånget i naturen. Restiden blir jämförbar med Trafikverkets förslag då längden på utbyggnaden är kortare.

Den politiska förankringen fortsätter.

Från medlemsmötet den 1 april2022-09-06T11:56:04+02:00

Vårt yttrande över Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan 2022-2033 som skickats in till regeringen.


Klicka bilden för att se remissyttrande

Så ser utvecklingen ut på Södra stambanan

Klicka bilden för att förstora

Stambanan.coms förslag

– En snabbare utbyggnad av Lund-Hässleholm behövs för att klara ka- pacitetsbristen. Belastningen på Södra stambanan ökar redan om några år med fler fjärrtåg och med godståg. Pendeltågen riskerar att trängas ut.

-Utnyttja ny industriell teknik för att bygga Lund-Hässleholm. Det kortar byggtiden och minskar kostnaderna.

-Bygg ut Hässleholm-Kristianstad och Växjö Alvesta enligt medfinasn- sieringsavtalen mellan Trafikverket och regionerna/kommunerna. Mer än 25 % medfinansieras. Hässleholm och Alvesta är viktiga knutpunk- ter på Södra stambanan som annars blir flaskhalsar som minskar ef- fekten av utbyggnaden Lund-Hässleholm.

Vårt yttrande över Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan 2022-2033 som skickats in till regeringen.2022-02-17T15:52:32+01:00

Elizabeth Peltola har avgått som KSO i Älmhult den 1 november och lämnar samtidigt ledningsgruppen för stambanan.com.

Elizabet har mycket aktivt deltagit under en lång tid i stambanan.coms arbete för att utveckla Södra stambanan. Vi avtackade Elizabeth i Älmhult för hennes värdefulla insatser!

Elizabeth Peltola har avgått som KSO i Älmhult den 1 november och lämnar samtidigt ledningsgruppen för stambanan.com.2021-11-11T15:31:55+01:00

När den nya banan Lund-Hässleholm byggs behöver den förlängas även norr om Hässleholm.

Vi har tidigare studerat flera alternativ till en förlängning genom Hässleholm och vidare norrut. I en ny broschyr har vi uppdaterat denna studien.


Klicka på bilden för att läsa broschyren

När den nya banan Lund-Hässleholm byggs behöver den förlängas även norr om Hässleholm.2021-11-11T15:34:13+01:00

Prioriterade satsningar för Södra stambanan 2022-2033

Stambanan.com har tagit fram ett förslag till prioriterade satsningar på Södra stambanan för 2022-2033.

Det planeras stora satsningar på Södra stambanan genom utbyggnader av fler spår på Ostlänken och Lund-Hässleholm. Färdigställandet av dessa satsningar och effekterna för tågtrafiken visar sig inte förrän efter planperioden 2033.

Behovet av insatser för att öka kapaciteten innan dess är stor. Enligt Öresundsbron kommer Fehmarn Bältförbindelsen,när den blir klar 2029, att öka godstrafiken på tåg med 40 %, Detta kommer att innebära ökade kapacitetsproblem på Södra stambanan,särskilt delen mellan Lund och Hässleholm.

Vi föreslår därför att dessa förslag till prioriterade satsningar på Södra stambanan skall ingå i den kommande planen.


Klicka på bilden för att läsa broschyren

Prioriterade satsningar för Södra stambanan 2022-20332021-09-30T11:09:20+02:00

Region Skåne och berörda kommuner arbetar under hösten med en genomlysning av en utbyggnad av 2 nya spår mellan Lund och Hässleholm.

Region Skåne och berörda kommuner har gemensamt beslutat att göra en genomlysning av förslag till att bygga ut två nya spår mellan Lund och Hässleholm som följer befintlig infrastruktur. Utgångspunkten är de utredningar Trafikverket gjort och som kritiserats i kommunerna yttrande. Nya infallsvinklar behövs som kan föra järnvägssatsningen framåt.

Bland annat så skall man pröva en utbyggnad av ny stambana som följer Södra stambanans stråk för att minimera effekter av intrång i nya områden.

Arbetet skall redovisas under hösten.

Stambanan.com är positiv till den påbörjade studien.

Stambanan.coms inställning är att utbyggnaden behöver göras i snabbare takt än som gäller i nuvarande plan. När Fehmarn bältförbindelsen öppnar 229 så förväntas godstrafiken öka med  upp emot 40%.

Region Skåne och berörda kommuner arbetar under hösten med en genomlysning av en utbyggnad av 2 nya spår mellan Lund och Hässleholm.2021-09-30T11:42:56+02:00

Nu är regeringens direktiv klara inför Trafikverkets arbete med förslag till Infraplan 2022-2033.

En snabb överblick av det senaste inom infrastrukturplaneringen.
Riksdagen beslöt enligt regeringens förslag till infrastruktutproposition.
Regeringen har därefter fastställt direktiven till Trafikverket för planen 2022-2033. Bifogas.

Tidplan för arbetet
30 november Trafikverkets förslag skall vara klart och skickas ut på remiss
28 februari Remisstiden avslutas
Kvartal 2 Regeringen fattar beslut om planen 2022-2033

Innehållet följer väl infrastrukturpropositionens innehåll, bland annat att nuvarande plan skall fullföljas.

När det gäller nya stambanor betonas att de tre namngivna sträckorna, för vår del, Lund-Hässleholm och Ostlänken, att de skall bidra till stadsutveckling och bostadsbyggande. Detta är enligt min mening ett ställningstagande för centrala stationslägen.

Det fastställs en ram på 107 miljarder kronor för dessa tre projekt fram till 2033. Det borde räcka till etapp 1 på Ostlänken , Järna – Norrköping samt Lund-Hässleholm och en bra bit av Göteborg-Borås.. Vad som händer för övrigt är mycket osäkert.

Ny teknik för järnvägsbyggande nämns liksom behovet att mycket starkare kostnadskontroll.

Detta pekar på möjligheten att bygga Lund-Hässleholm på en kortare tid och för att använda ny teknik som leder till en bättre kostnadskontroll.


Klicka på bilden för att läsa direktiven

Nu är regeringens direktiv klara inför Trafikverkets arbete med förslag till Infraplan 2022-2033.2021-06-28T14:33:37+02:00

Från Medlemsmötet den 16 april

Aktuellt från kommande Infrastrukturplan samt information från våra möten med Trafikutskottet.

Lena Wallentheim och Göran Svärd, stambanan.com gör en kort sammanfattning av den nya Infrastrukturplanen som redovisas av regeringen under dagens medlemsmöte. Vidare redovisas de viktiga möten som skett med Riksdagens Trafikutskottet och som innehållit gemensamma diskussioner för att stärka Södra stambanan. I dessa möten har även politiker från Östergötland deltagit då Ostlänkens utbyggnad är viktig för Södra stambanan-

Sven Landelius, tidigare VD för Öresundsbron, har anlitats av stambanan.com för att tillföra kompetens och erfarenheter av utbyggnaden av Öresundsbron. Sven Landelius redovisar argumenten och förslagen för en snabbare utbyggnad av de beslutade etapperna Lund-Hässleholm och Ostlänken (Linköping – Stockholm).

Nio år tar det att bygga en ny stambana/Ny teknik för en snabbare utbyggnad. Hur påverkar det Södra stambanan?

Skanska har tagit fram ett förslag för att använda en ny teknik för att bygga järnväg som baseras på en industriell tillverkningsprocess. Målsättningen är att minska byggtiden och samtidigt ge en mer förutsägbar ekonomisk bedömning av investeringen.

Projektledare Lennart Stenman, Skanska redovisar förslaget.

En mer detaljerad studie av en utbyggnad på sträckan Lund-Hässleholm har utförts. Denna studie innehåller en central stationslösning i Hässleholm som bygger på förslag som tagits fram av stambanan.com.

Därefter har en uppskalning gjorts för sträckorna Göteborg-Stockholm och Malmö -Stockholm. Byggkostnaden beräknas till 192 miljarder kr och byggtiden anges till nio år. Merparten av sträckorna byggs med landbroar på pelare.

Tekniken bygger på en industriell process där prefabricerade betongbroar tillverkas i tillfälliga fabriker med lokalt anställd personal.

Fördelarna är enligt Skanska
– snabbare utbyggnad
– mindre ingrepp i naturen
– lokala jobb skapas under bygget
– håller bättre och längre än traditionella banvallar och minskar underhållet.
– möjliggör upphöjda stationslösningar


Klicka på bilden för att läsa presentationen

Utbyggnad av bandelen Lund -Hässleholm och ett centralt stationsläge, innebär en kortare förlängning förbi Hässleholm.

Utbyggnaden av en ny banan Lund – Hässleholm och ett centralt stationsläge kräver att utbyggnaden fortsätter förbi Hässleholm.

Stambanan.com har tagit fram en studie för att visa på alternativa lösningar på en utbyggnad förbi Hässleholm


Klicka på bilden för att läsa studien

Närtidssatsning på Södra stambanan, en jämförelse mellan vårt förslag och Trafikverkets genomförandeplan 2021–2026.

Stambanan.com har i juni 2020 tagit fram ett förslag till närtidssatsningar för Södra stambanan som behöver göras i väntan på att större kapacitetsförstärkningar kommer att ske efter 2030.

Patrik Sterky, Kreera redovisar en jämförelse mellan vårt förslag till närtidssatsningar och Trafikverkets genomförandeplan för Södra stambanan under 2021–2026.

Konstateras att Trafikverkets genomförandeplan inte räcker för att säkerställa en god standard på Södra stambanan. Vi kommer därför i närtid ta fram kompletterande åtgärdsförslag för en nödvändig närtidssatsning på Södra stambanan.


Klicka på bilden för att läsa förslaget


Klicka på bilden för att läsa genomförandeplanen

Från Medlemsmötet den 16 april2021-04-26T13:28:51+02:00
Till toppen