Aktuellt från kommande Infrastrukturplan samt information från våra möten med Trafikutskottet.

Lena Wallentheim och Göran Svärd, stambanan.com gör en kort sammanfattning av den nya Infrastrukturplanen som redovisas av regeringen under dagens medlemsmöte. Vidare redovisas de viktiga möten som skett med Riksdagens Trafikutskottet och som innehållit gemensamma diskussioner för att stärka Södra stambanan. I dessa möten har även politiker från Östergötland deltagit då Ostlänkens utbyggnad är viktig för Södra stambanan-

Sven Landelius, tidigare VD för Öresundsbron, har anlitats av stambanan.com för att tillföra kompetens och erfarenheter av utbyggnaden av Öresundsbron. Sven Landelius redovisar argumenten och förslagen för en snabbare utbyggnad av de beslutade etapperna Lund-Hässleholm och Ostlänken (Linköping – Stockholm).

Nio år tar det att bygga en ny stambana/Ny teknik för en snabbare utbyggnad. Hur påverkar det Södra stambanan?

Skanska har tagit fram ett förslag för att använda en ny teknik för att bygga järnväg som baseras på en industriell tillverkningsprocess. Målsättningen är att minska byggtiden och samtidigt ge en mer förutsägbar ekonomisk bedömning av investeringen.

Projektledare Lennart Stenman, Skanska redovisar förslaget.

En mer detaljerad studie av en utbyggnad på sträckan Lund-Hässleholm har utförts. Denna studie innehåller en central stationslösning i Hässleholm som bygger på förslag som tagits fram av stambanan.com.

Därefter har en uppskalning gjorts för sträckorna Göteborg-Stockholm och Malmö -Stockholm. Byggkostnaden beräknas till 192 miljarder kr och byggtiden anges till nio år. Merparten av sträckorna byggs med landbroar på pelare.

Tekniken bygger på en industriell process där prefabricerade betongbroar tillverkas i tillfälliga fabriker med lokalt anställd personal.

Fördelarna är enligt Skanska
– snabbare utbyggnad
– mindre ingrepp i naturen
– lokala jobb skapas under bygget
– håller bättre och längre än traditionella banvallar och minskar underhållet.
– möjliggör upphöjda stationslösningar


Klicka på bilden för att läsa presentationen

Utbyggnad av bandelen Lund -Hässleholm och ett centralt stationsläge, innebär en kortare förlängning förbi Hässleholm.

Utbyggnaden av en ny banan Lund – Hässleholm och ett centralt stationsläge kräver att utbyggnaden fortsätter förbi Hässleholm.

Stambanan.com har tagit fram en studie för att visa på alternativa lösningar på en utbyggnad förbi Hässleholm


Klicka på bilden för att läsa studien

Närtidssatsning på Södra stambanan, en jämförelse mellan vårt förslag och Trafikverkets genomförandeplan 2021–2026.

Stambanan.com har i juni 2020 tagit fram ett förslag till närtidssatsningar för Södra stambanan som behöver göras i väntan på att större kapacitetsförstärkningar kommer att ske efter 2030.

Patrik Sterky, Kreera redovisar en jämförelse mellan vårt förslag till närtidssatsningar och Trafikverkets genomförandeplan för Södra stambanan under 2021–2026.

Konstateras att Trafikverkets genomförandeplan inte räcker för att säkerställa en god standard på Södra stambanan. Vi kommer därför i närtid ta fram kompletterande åtgärdsförslag för en nödvändig närtidssatsning på Södra stambanan.


Klicka på bilden för att läsa förslaget


Klicka på bilden för att läsa genomförandeplanen