stambanan.coms yttrande över Inriktningsunderlaget berör Södra stambanan som är en nationell angelägenhet. Mer än 50 % av alla tåg i landet använder hela eller delar av Södra stambanan.
Trafiken består av lokaltåg,regionaltåg,fjärrtåg och godståg. Södra stambanan är också Sveriges enda järnväg för den expanderande tågtrafiken till Danmark,Tyskland och vidare i Europa.
Södra stambanan kommer även med full utbyggnad av Nya stambanor vara pulsådern för godtrafiken ut i Europa och central för utvecklingen av pendeltågstrafiken.

Kraftigt utöka reinvesteringar och underhåll på Södra stambanan.

Stambanan.com instämmer i Trafikverkets förslag att kraftigt utöka reinvesteringar och underhåll på Södra stambanan efter en lång tid av bristande insatser. Störningarna i tågtrafiken innebär att resenärernas förtroende för tågtrafiken minskar och att näringslivets kostnader för godstrafiken ökar.

Vi har nyligen tagit fram förslag på närtidssatsningar på reinvesteringar på 2,3 miljarder för kontaktledningsbyte och spårbyte.

 

Genomföra beslutade etapper Lund-Hässleholm och Ostlänken (Linköping-Stockholm) i snabbare takt och finansiering utanför planen.

Kapacitetsbelastningen är redan idag, enligt Trafikverket, mycket hög på bandelarna Malmö-Alvesta samt Linköping-Stockholm. Corona pandemin har tillfälligt minskat resandet men denna effekt beräknas upphöra successivt i närtid.

Nu är arbetet med Fehmarn-Bält förbindelsen mellan Danmark och Tyskland påbörjat. Färdigställandet av förbindelsen år 2029 kommer att öka efterfrågan på tåg både från resenärer och godstransportörer. Kapacitetsbristen på Södra stambanan kommer också att öka eftersom godsspåret Hallsberg-Mjölby kommer att vara fullt utbyggt med dubbelspår.

Stambanan.com anser att det är särskilt angeläget att genomföra beslutade etapper Lund-Hässleholm och Ostlänken (Linköping-Stockholm) i snabbare takt. Alternativet är att kapacitetsbristen ökar under lång tid framöver och kommer att förhindra en fortsatt positiv utveckling av tågtrafiken i Sverige.

Enligt Trafikverkets underlag kommer de båda etapperna inte att vara fullföljda förrän tidigast 2040.

Trafikverket har med sin nya organisation för nya stambanor förberett sig för en snabbare utbyggnad av dessa sträckor. Vi instämmer i Trafikverkets argument att dessa etapper bör hanteras och finansieras utanför planen. Flera skäl anges:

-ett sammanhållet projekt under kortare tid ger en effektivare utbyggnad till en lägre kostnad

-en annan finansiering skulle medge en snabbare utbyggnad

Målet bör vara att dessa etapper ska öppnas för trafik senast 2035.

 

Centrala stationslägen.

Trafikverket anser att det är dyrt med centralt placerade stationer. Vi vill framhålla de stora vinster som centrala stationer innebär. Hässleholm C är tex en stor knutpunkt för ett flertal järnvägslinjer och en betydande andel av resenärerna på Södra stambanan kommer från anknytande linjer. Stationerna i Lund, Hässleholm, Linköping och Norrköping bör ligga centralt för att möjliggöra en god samverkan med annan trafik som tex pendeltågstrafiken. Centrala stationslägen gör det enklare att ordna bra kollektivtrafik för resenärerna. Externa stationslägen skulle försämra tågens konkurrenskraft och även ifrågasätta motiven för utbyggnaden.

Det kan också konstateras att efter utbyggnaden Lund -Hässleholm genomförts så kommer enligt Trafikverkets banprognos det råda stor kapacitetsbrist på sträckan Hässleholm-Alvesta.Fortsatt planering norr om Hässleholm behöver påbörjas för kommande etapper på Södra stambanan

 

Nyinvesteringar och fullfölja gällande plan.

En finansiering av dessa nya etapper utanför planen skulle också frigöra medel för andra viktiga järnvägssatsningar som också berör Södra stambanan. En stor andel av resandet till och från Södra stambanan kommer via viktiga sidobanor i Hässleholm, Alvesta, och Nässjö som idag har stora kapacitetsproblem vilket också redovisas i regionernas remissvar.

Stambanan.com instämmer också med Trafikverket ställningstagande att beslutade objekt i den nuvarande planen skall fullföljas, t ex triangelspår i Alvesta som är viktigt för godstrafiken och som också avlastar stationen i Alvesta.


Klicka på bilden för att läsa remisssvar

Trafikverkets förslag till lokaliseringsalternativ av Hässleholm-Lund,en del av nya stambanor.

Trafikverket har redovisat samråd 3 som berör lokaliseringsalternativen av bansträckningen och stationslägen i Lund och Hässleholm. Förslaget innehåller 6 alternativ. Synpunkter kan lämnas till och med den 16 mars.

Alternativet för Hässleholm C – Lund C1


Klicka på bilden för att se lokaliseringsalternativ

Hela rapporten finns här