En snabbare utbyggnad av de första etapperna av en ny stambana

Stambanan.com har tidigare betonat vikten av en snabb utbyggnad i första hand för de två första etapperna, Ostlänken och Lund-Hässleholm.

En ny stambana är ett stort och komplext projekt med många intressenter.

Stambanan.com har därför anlitat Sven Landelius, f.d. VD för Öresundsbron och med erfarenheter från andra stora projekt, att ge förslag på genomförandet av en ny stambana.

Sven Landelius

En första delrapport redovisas av Sven Landelius på medlemsmötet.

Erfarenheter från andra stora komplexa projekt, Öresundsbron, ESS, Citybanan visar på följande viktiga framgångsfaktorer,

– engagerad, kraftfull och krävande beställare

– tydlig vision och gemensamma mål

– hög kompetens hos alla involverade

– öppenhet

– effektiv problemlösning

– väl etablerad teknik

– väl genomarbetad tidplan och kostnadskalkyl

– noggrann uppföljning

Vidare konstateras att Sverigeförhandlingens förslag är väl genomarbetat, men att genomförandet är helt beroende på en lånefinansiering av byggkostnaden på 230 miljarder kr och en kapitaltjänstkostnad på minst 140 miljarder kr, sammantaget minst 370 miljarder kr.

Trafikverkets förslag är en etapputbyggnad under lång tid, där de två första etapperna, Ostlänken och Lund-Hässleholm, är klara först 2033–2035. Vidare är förslaget ej helt finansierat vad avser de två första etapperna, 33 miljarder saknas i planen 2018–2029.

Den pågående diskussionen visar på att osäkerheten om vägvalet för en ny stambana är mycket stor och att diskussionen berör både omfattningen och finansieringen av projektet och även tågens hastighet och byggtekniken.

I redovisningen konstaterar Sven Landelius att ett snabbare genomförande är helt beroende av

– en gemensam stark projektorganisation med stor kompetens för planerande och byggande

– ett åtagande om säkerställd finansiering

En slutsats i redovisningen är,
Om Sverige inte har råd med ett genomförande i enlighet med Sverigeförhandlingens förslag så måste också konstateras att Sverige inte har råd att skjuta upp byggandet av nya stambanor i en osäker framtid.

Norrköping C – Sveriges första höghastighetsstation

Norrköpings nya resecentrum skall byggas när Ostlänken genomförs. Resecentret och omgivande stadsförnyelse är inne i ett intensivt skede, redovisar projektledare Josef Erixon, Norrköpings kommun.

Den nya stationen kommer att bli en viktig sammankoppling av lokaltrafik och ny tågtrafik som innebär stora utvecklingsmöjligheter för Norrköping. Nya stadsdelar kommer att växa fram i centrala lägen.

Samarbetet med Trafikverket har gynnats av att det finns en stark tidspress för att åstadkomma bra lösningar.

 Josef Erixon

Josef Erixon

Klicka på bilden för att se redovisningen

Ostlänken – en del av Södra stambanan och den nya stambanan

Stambanan.com och Region Östergötland har gemensamt konstaterat att den senareläggning av de två första etapperna av en ny stambana Ostlänken och Lund -Hässleholm, som Trafikverket föreslår är mycket negativ. Trängseln på spåret i de södra och norra delarna av Södra stambanan är ett hinder för en fortsatt utveckling av tågtrafiken och samhällsutvecklingen.

En gemensam debattartikel för en snabbare utbyggnad har publicerats i flera tidningar.

Christian Widlund, Region Östergötland ger en redovisning av Ostlänkens betydelse för Östergötland.

Christian Widlund, Region Östergötland ger en redovisning av Ostlänkens betydelse för Östergötland.

Klicka på bilden för att se redovisningen