Hässleholm höghastighetsstation med integrerad kopplingspunkt

Vi har tagit fram ett förslag till en höghastighetsstation i Hässleholm med en integrerad kopplingspunkt till Södra stambanan/Skånebanan i ett centralt läge. Hässleholms kommun och Region Skåne är starka förespråkare till en central placering av en höghastighetsstation för att fullt ut utnyttja effekterna att koppla samman den nya stationen med de 5 bansträckningarna som ansluter i Hässleholm C och underlätta resenärernas övergångar till all tåg-och busstrafik i en samlad stationslösning.

Region Skåne har i den tidigare studien ”Strategisk framtidskoppling till Skånebanan” tagit fram ett antal scenarier för hur höghastighetsbanan skulle kunna byggas i Hässleholm och hur den kan byggas samman med befintliga strukturer.

Vi har byggt vidare på detta förslag och föreslår en lösning med en höghastighetstation centralt placerad med en integrerad kopplingspunkt.


Klicka bild ovan för att se förslag

Hässleholm höghastighetsstation med integrerad kopplingspunkt2020-06-26T11:26:14+02:00

Närtidssatsningar på Södra stambanan- åtgärdsplan för viktiga satsningar som kan snabbstarta

COVID-19 pandemin har medfört en stor nedgång i den Svenska ekonomin. För att stimulera ekonomin och samtidigt utföra för Sverige viktiga åtgärder är en närtidssatsning på Sveriges järnvägsinfrastruktur en central åtgärd för att både stimulera ekonomin, förbättra järnvägssystemet, och skynda på omställningen till ett mer hållbart transportsystem.

Södra stambanan är Sveriges viktigaste järnväg och förbinder Stockholm med Östergötland, Småland, Skåne, Danmark och Kontinenten. Över hälften av alla tåg i Sverige trafikerar någon delsträcka av stråket Stockholm C – Malmö/Öresundsbron. 2029 kommer Fehmarn Bält projektet mellan Danmark och Tyskland öppna ett nytt stråk för snabba persontrafik och godstrafik, och Södra stambanan är det stråk i Sverige som kommer påverkas mest av detta.

För att kunna påbörjas och genomföras under de kommande 1-3 åren måste åtgärderna vara av
sådan karaktär att de snabbt kan byggstartas.

Vi har tagit fram förslag på nyinvesteringar och reinvesteringar för att snabbt utveckla Södra stambanan.


Klicka bild ovan för att se förslag

Närtidssatsningar på Södra stambanan- åtgärdsplan för viktiga satsningar som kan snabbstarta2020-06-25T11:47:49+02:00

Korta restiden Stockholm-Malmö med 75 minuter

Ett förslag till snabbare utbyggnad för ökad kapacitet och konkurrenskraftiga restider redovisades för Riksdagen Trafikutskott. Vi har nu satt samman förslaget på ett överskådligt sätt som visar tidsplaner, kostnader och effekter på sträckan Malmö-Stockholm. Vårt förslag sammanfaller med den påbörjade och planerade utbyggnaden av en ny stambana.


Klicka bild ovan för att se förslag

Korta restiden Stockholm-Malmö med 75 minuter2020-04-17T16:50:10+02:00

stambanan.com träffar Riksdagens Trafikutskott den 12 mars.

Den 12 mars träffade vi Riksdagens Trafikutskott för att redovisa förslag om en snabbare utbyggnad av beslutade etapper på Södra stambanan och kapacitetsläget i närtid.

Vi diskuterade också aktuella frågeställningar kring utvecklingen av järnvägstrafiken på Södra stambanan. Från stambanan.com deltog Lena Wallentheim,ordförande,Sven Landelius,Göran Svärd och Erik Söderberg tillsammans med Jan Owe Larsson,Region Östergötland.

Vi redovisade den akuta kapacitetsbrist som kan uppkomma på Södra stambanan när Fehmarn bält förbindelsen(Danmark-Tyskland) och dubbelspåret Hallsberg-Mjölby blir färdiga under 2020- talet.

Vidare redovisade vi ett förslag till snabbare utbyggnad. Konstaterades att etappen Järna-Linköping skall påbörjas och är finansierad. Övriga beslutade etapper är inte finansierade och blir färdiga efter 2035 eller senare. För att inte tappa tempo i den fortsatta utbyggande förslås att planeringen för etappen Hässleholm-Älmhult och Linköping – Tranås/Aneby snarast påbörjas.


Sven Landelius redovisar vårt förslag

 


Klicka bild ovan för att se presentation

Efterföljande diskussion var mycket positiv och det konstaterades att de föreslagna etapper är en del av den nya stambanan.


Riksdagsledamot Emma Berginger tillsamman med representanter från stambanan.com och Region Östergötland.

stambanan.com träffar Riksdagens Trafikutskott den 12 mars.2020-03-17T13:23:36+01:00

Nyheter från etappen Ostlänken.

Här kommer nyheter från Erik Söderberg om passagen i Linköping,Nyköpings resecentrum och Norrköping.


Klicka bild för att läsa nyheten.

Nyheter från etappen Ostlänken.2020-03-16T13:01:36+01:00

Ny debattartikel i Dagerns samhälle från stambanan.com för en snabbare utbyggnad av Lund-Hässleholm och Ostlänken.

Klicka bild ovan för att läsa artikeln.

Nu har Trafikverket beslutat att börja bygga delen Järna – Norrköping som den första etappen av Ostlänken

Vår senior konsult Erik Söderberg,Linköping har sammanstället följande underlag för Ostlänken.

Klicka bild ovan för att läsa underlaget.

Ny debattartikel i Dagerns samhälle från stambanan.com för en snabbare utbyggnad av Lund-Hässleholm och Ostlänken.2020-01-30T12:39:01+01:00