Om stambanan.com

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har stambanan.com skapat 53 blogginlägg för.

Regeringens förhandlingsunderlag för nya stambanan

Regeringen har nyligen släppt ett förhandlingsunderlag för kommande diskussionen med riksdagspartierna.

– Ett kostnadstak på 205 miljarder kr

– Ett färdigställande av projektet senast 2045

Samtidigt återstår ett antal väsentliga frågeställningar, finansiering, teknikval, hastighetsmål, projektorganisation, och etapputbyggnader under genomförandetiden.

I samband med detta har ett antal debattartiklar publicerats

 

”Snabba på med Lund – Hässleholm”, Kvällsposten 12 april

 

”Bygg nya banvallar snabbt och låna till investeringen” Dagens industri 16 april

 

”Vettigt att regionen betalar 3 miljarder för ny järnväg? Borås tidning 24 april

Regeringens förhandlingsunderlag för nya stambanan2018-05-14T12:00:28+02:00

Höghastighetslinjer i Europa – Etappvis utbyggnad och trafikering

Stambanan.com har gett i uppdrag till Patrik Sterky,Kreera att göra en studie av utbyggnaden av höghastighetsbanor i Europa som ett underlag för den fortsatta diskussionen om ny stambana i Sverige. Slutsatsen i rapporten är följande,

– Konstateras att etapputbyggnader är det vanligaste sättet att bygga ut höghastighetsbanor i de europeiska länderna. Tiden mellan etapperna kan ibland variera stort.

– Det normala är att man först bygger ut de bandelar som ger störst nytta på restiden och kapaciteten.

– Vanligt är att man bygger etapper med olika hastighetsgränser och att höghastighetstågen även trafikerar på banor med lägre hastighet.

– Det innebär att man anskaffar höghastighetståg direkt när den första etappen är byggd.

– Det har blivit allt viktigare i Tyskland och andra länder att betona bra och effektiva restider med bra bytesmöjligheter istället för högsta möjliga tåghastighet.

– Man väljer olika byggteknik i Tyskland och Frankrike. I Tyskland väljer man att bygga med slabteknik, dvs spår i betong, för den lägre underhållskostnaden jämfört med spår i ballast.

 

Höghastighetslinjer i Europa – Etappvis utbyggnad och trafikering2018-05-14T11:53:42+02:00

Medlemsmötet i Nässjö den 23 mars 2018

En snabbare utbyggnad av de första etapperna av en ny stambana

Stambanan.com har tidigare betonat vikten av en snabb utbyggnad i första hand för de två första etapperna, Ostlänken och Lund-Hässleholm.

En ny stambana är ett stort och komplext projekt med många intressenter.

Stambanan.com har därför anlitat Sven Landelius, f.d. VD för Öresundsbron och med erfarenheter från andra stora projekt, att ge förslag på genomförandet av en ny stambana.

Sven Landelius

En första delrapport redovisas av Sven Landelius på medlemsmötet.

Erfarenheter från andra stora komplexa projekt, Öresundsbron, ESS, Citybanan visar på följande viktiga framgångsfaktorer,

– engagerad, kraftfull och krävande beställare

– tydlig vision och gemensamma mål

– hög kompetens hos alla involverade

– öppenhet

– effektiv problemlösning

– väl etablerad teknik

– väl genomarbetad tidplan och kostnadskalkyl

– noggrann uppföljning

Vidare konstateras att Sverigeförhandlingens förslag är väl genomarbetat, men att genomförandet är helt beroende på en lånefinansiering av byggkostnaden på 230 miljarder kr och en kapitaltjänstkostnad på minst 140 miljarder kr, sammantaget minst 370 miljarder kr.

Trafikverkets förslag är en etapputbyggnad under lång tid, där de två första etapperna, Ostlänken och Lund-Hässleholm, är klara först 2033–2035. Vidare är förslaget ej helt finansierat vad avser de två första etapperna, 33 miljarder saknas i planen 2018–2029.

Den pågående diskussionen visar på att osäkerheten om vägvalet för en ny stambana är mycket stor och att diskussionen berör både omfattningen och finansieringen av projektet och även tågens hastighet och byggtekniken.

I redovisningen konstaterar Sven Landelius att ett snabbare genomförande är helt beroende av

– en gemensam stark projektorganisation med stor kompetens för planerande och byggande

– ett åtagande om säkerställd finansiering

En slutsats i redovisningen är,
Om Sverige inte har råd med ett genomförande i enlighet med Sverigeförhandlingens förslag så måste också konstateras att Sverige inte har råd att skjuta upp byggandet av nya stambanor i en osäker framtid.

Norrköping C – Sveriges första höghastighetsstation

Norrköpings nya resecentrum skall byggas när Ostlänken genomförs. Resecentret och omgivande stadsförnyelse är inne i ett intensivt skede, redovisar projektledare Josef Erixon, Norrköpings kommun.

Den nya stationen kommer att bli en viktig sammankoppling av lokaltrafik och ny tågtrafik som innebär stora utvecklingsmöjligheter för Norrköping. Nya stadsdelar kommer att växa fram i centrala lägen.

Samarbetet med Trafikverket har gynnats av att det finns en stark tidspress för att åstadkomma bra lösningar.

 Josef Erixon

Josef Erixon

Klicka på bilden för att se redovisningen

Ostlänken – en del av Södra stambanan och den nya stambanan

Stambanan.com och Region Östergötland har gemensamt konstaterat att den senareläggning av de två första etapperna av en ny stambana Ostlänken och Lund -Hässleholm, som Trafikverket föreslår är mycket negativ. Trängseln på spåret i de södra och norra delarna av Södra stambanan är ett hinder för en fortsatt utveckling av tågtrafiken och samhällsutvecklingen.

En gemensam debattartikel för en snabbare utbyggnad har publicerats i flera tidningar.

Christian Widlund, Region Östergötland ger en redovisning av Ostlänkens betydelse för Östergötland.

Christian Widlund, Region Östergötland ger en redovisning av Ostlänkens betydelse för Östergötland.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Medlemsmötet i Nässjö den 23 mars 20182018-04-04T15:06:53+02:00

Finansiering av en ny stambana. Etapperna Linköping-Stockholm och Lund-Hässleholm

stambanan.com har tagit fram ett genomförande- och finansieringsförslag för de två första etapperna av en ny stambanan.
Förslaget baseras på Regeringens och Trafikverkets förslag till nationell plan 2018-2029 med två nya etapper av en ny stambanan,Linköping-Stockholm och Lund-Hässleholm.
Målsättningen är att  genomföra och slutföra dessa etapperna så snart som möjligt. I Trafikverkets förslag färdigställs etapperna först 2033 respektive 2035. En viktig förutsättning är att genomförandet sker med en kraftsamling av resurserna och ett industriellt byggande av de 210 km ny järnväg som de två etapperna består av. Då kan effekterna på kortare restid och nödvändig kapacitetsförstärkning ske.
Ett snabbare genomförande av projektet  kan ske om finansiering av de 37 miljarder kr. som redovisas i Trafikverkets förslag, kan genomföras  genom en förskottering av medlen, som sen återbetalas i takt med att medlen finns i planen 2018-2029.
Regeringen kan därefter fatta ett kompletterande beslut om fortsättningen om 4 år vid nästa nationella plan 2022.
Finansiering av en ny stambana. Etapperna Linköping-Stockholm och Lund-Hässleholm2018-01-16T12:28:22+01:00

Teknik och hastighet på nya stambanan

I samband med diskussionerna om nya stambanan har det redovisats olika lösningar för val av hastighet och teknik. Vi har ansett det värdefullt att samla erfarenheterna från länder med olika system för höghastighetsbanor. Det visar sig att det behöver göras en noggrannare avvägning inför valet av en ny stambana i Sverige.

 

Teknik och hastighet på nya stambanan2018-01-16T12:26:09+01:00

Medlemsmöte i Hässleholm 27 oktober 2017

Nationella planen 2018-2029

Göran Svärd redovisade Trafikverkets förslag till nationell plan 2018-2029 som berör Södra stambanan. stambanan.com är klart positiv till Trafikverkets förslag med etapputbyggnader Ostlänken och Lund-Hässleholm.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Med anledning av att Trafikverket har förslagit en lösning med en högsta hastighet av 250 km/t jämfört med Sverigeförhandlingens förslag på 320 km/t så har vi tagit fram en redovisning av hastighetsstandard och teknikval. Slutsatsen är att ytterligare studier behövs innan slutligt ställningstagande görs.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Trafikverket föreslår en långsam utbyggnad av de båda etapperna av den nya stambanan. Färdigställande Ostlänken 2033 och Lund-Hässleholm 2035. Vi har tagit fram en annan lösning inom de ekonomiska ramarna som anges i planen med en kraftsamlad organisation och snabbare genomförande.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Sjs planer för den framtida trafiken och då särskilt Södra stambanan och de nya stambanorna

Crister Fritzson VD, SJ AB redovisade utvecklingen inom ett lönsamt SJ med flera strategiska satsningar i landet, men konstaterar samtidigt att resande ökat väsentligt snabbare än utbyggnaden av ny kapacitet i järnvägen ,vilket leder till stora problem i tågtrafikens standard.

Malmö-Stockholm är redan idag en av SJs viktigaste sträckor och resandepotentialen om Köpenhamn inkluderas är mycket stor.

SJ investera 9 mdr kr i nya och upprustade fordon. Närmast skall ca 30 snabbtåg för 250 km/t upphandlas i väntan på en utbyggnad av höghastighetsbanor.

SJ stödjer våra förslag till etapputbyggnader för att inom närtid kunna minska dagens restid Malmö – Stockholm på 4 timmar o 15 minuter till 3 timmar. SJ vill gärna se en snabbare utbyggnad av etapperna som stambanan.com redovisar.

Ostlänken som en del av regionförstoringen och snabbtågstrafiken som Norrköping ser det

Kommunalrådet Lars Stjernkvist, Norrköping inledde med att konstatera att det troligen inte finns något politikområde där det debatteras så mycket och görs så lite som inom järnvägstrafiken.

Regeringens beslut om Ostlänken under 2012 var oväntat med mycket välkommet för Norrköping. En växande optimism med bland annat ökat bostadsbyggande tog sin början och har sedan bara fortsatt. Det visar betydelsen av en utbyggnad av järnvägstrafiken, trots att utbyggnaden av den första delen av Ostlänken startar först i november 2017

Vidare underströks att snabbtågen måste stanna på viktiga mellanstationer för att betjäna många resenärer och då blir topphastigheten inte det viktigaste.

Lars Stjernkvist underströk vikten av att de föreslagna etapperna snabbt kommer igång och uttrycket ett klart intresse för vårt förslag till att organisera och finansiera en etapputbyggnad

Medlemsmöte i Hässleholm 27 oktober 20172017-10-31T13:05:32+01:00

Hässleholm C – framtida kapacitetsproblem

Hässleholm C är en av de viktigaste stationerna på Södra stambanan.
I vår rapport förväntas tågtrafiken öka med 53% fram till 2035 enligt Region Skånes planer.
Det innebär också att antal resenärer ökar från dagens ca 14000 resenärer/dag till 33000 resenärer /dag. Hässleholm blir då en station i samma storlek som Lund är idag.
I rapporten redovisas  ett antal alternativa lösningar inklusive den nya höghastighetsstationen.
Nu övergår det fortsatta arbetet till Hässleholms kommun,Region Skåne samt Trafikverket.
Hässleholm C – framtida kapacitetsproblem2017-10-31T11:58:19+01:00