Om stambanan.com

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har stambanan.com skapat 53 blogginlägg för.

stambanan.com träffar Riksdagens Trafikutskottet den 9 maj.

Den 9 maj träffade vi valda delar av Riksdagens Trafikutskott på inbjudan av ordförande Jens Holm.
Från stambanan.com deltog ordförande Lena Wallentheim, Göran Svärd och Sven Landelius.

Vi redovisade förslag till en snabbare utbyggnad av de två stora objekt, Lund-Hässleholm och Linköping-Stockholm, som är beslutade i den nationella planen 2028-2029 och som har stor påverkan på Södra stambanan. Förutsättningar och möjligheter till en snabbare utbyggnad redovisades och diskuterades.

Trafikutskottet visade ett mycket positivt intresse till frågeställningen och efterfrågade ett mer konkret förslag från stambanan.com baserat på dagens redovisningen.

Ett konkret förslag håller på att utarbetas och efter beredning i ledninggruppen kommer det att skickas över till Trafikutskottet.

stambanan.com träffar Riksdagens Trafikutskottet den 9 maj.2019-06-18T17:21:31+02:00

Medlemsmötet i Hässleholm den 29 mars

stambanan.com och Södra stambanan

Göran Svärd,stambanan.com gör en kort sammanfattning av stambanan.coms verksamhet och vårt arbeta för att utveckla Södra stambanan.

Nätverket är mycket positiva till de utbyggnader som ingår i Infrastrukturplanen 2018-2029, nya spår Lund-Hässleholm och Ostlänken Linköping-Stockholm. Det ger ökad kapacitet där det behövs och minska samtidigt restiden med 45 minuter mellan Malmö-Stockholm. Utbyggnadstakten är för låg då projekten inte blir klara förrän 2033-2040.

Aktuellt om järnvägen / Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Tomas Eneroth redovisar regeringens satsningar på en bättre järnvägstrafik. En bred samsyn behövs för stora investeringar i infrastrukturen utöver det som finns beslutade i den nys infrastrukturplanen 2018-2029. I dagens politiska läge är det inte en självklarhet att denna samsyn finns, därför behöver påtryckningar för en samsyn komma fram för att åstadkomma dessa utbyggnader. ”Är vi beredda till dessa åtagandena” är den viktigaste frågan, inte hur vi löser finansieringen.

Det nybildade infrastrukturdepartementet som startar den 1 april 2019 kommer att öka tyngden för dessa frågor.

Viktigt med realistiska genomförandetider men effektiva organisationer behövs.

”Järnvägens brister hotar Ikeas expansion”

Johan Nestor, Ikea Älmhult AB redovisade Ikeas satsningar globalt men också lokalt i Älmhult tillsamman med Malmö, Helsingborg och Köpenhamn. Älmhult är Ikeas grund med 5400 anställda och 1900 inpendlare varje dag. Mer än 5 mdr kr har Ikea satsat i Älmhult de senaste åren och satsningarna fortsätter.

Då är det utomordentligt viktig att infrastrukturen och tågtrafiken fungerar för att Älmhult skall fortsätta vara en attraktivt arbetsplats för medarbetarna. Speciellt mellan Köpenhamn-Malmö-Älmhult brister det. Restiderna förlängs och det är svårt att få tillräcklig många insatståg mm. Det är nu den ökade kapaciteten på järnvägen behövs.

Södra stambanan/Ostlänken – vad säger Region Östergötland

Julie Tran ordförande i Trafik och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland, redovisade effekterna på Södra stambanan av den bristande kapaciteten.

Ett konkret exempel på problemen är Region Östergötlands målsättning att öka lokaltågstrafiken i Östergötland med fler avgångar och ökad punktlighet. I nuvarande tidtabell har Trafikverket försämrat möjligheterna till en bra tidtabell då man prioriterat fjärrtågen.

Det behövs satsningar på underhåll och trimningsåtgärder på Södra stambanan i väntan på färdigställande av Ostlänken.

Östergötland är negativa till att Ostlänken har försenats till 2035,de ökade kostnaderna för Ostlänken är också en negativ faktor.

Trafikverkets beslut att bygga ut för 250 km/t är märklig och på tvärs mot regeringens mål om 320 km/t. Denna osäkerhet kan ytterligare förlänga genomförandet.

Arbetet med Tågutvecklingsplan 2040 pågår för att tydliggöra kapacitetsbehoven på järnvägen.

Fehmarn Belt färdig 2028 /Vad gör Tyskland och Danmark och hur påverkar det Sverige

Henrik Sylvan, Danmarks Tekniska Universitet redovisade olikheterna på arbetssätten när det gäller investeringar i infrastrukturen i Danmark och Sverige. De långa planeringstiderna finns ej i Danmark.

Nu har investeringar på 120 mdr kr påbörjats för utbyggnaden av järnvägen från Köpenhamn till Rödby där arbetet med tunnelförbindelsen under Fehmarn bält också påbörjats. Vidare kommer förbättringar också att ske i Tyskland ner till Lübeck. Satsningen beräknas vara färdig 2028.

Då kommer restiderna från södra Sverige till Hamburg och Berlin att vara mycket konkurrenskraftiga och innebära en ökad integration i denna del av Europa.

Samtidigt är kapacitetsförstärkningarna inte klara i Sverige vilket ökar trängseln på spåren. På Södra stambanan.

Medlemsmötet i Hässleholm den 29 mars2019-04-04T10:46:00+02:00

Nya infrastrukturplanen 2018-2029 är beslutad – vad innebär det för Södra stambanan?

stambanan.com har tagit fram en ny rapport  ” Status Södra stambanan efter Nationell plan 2018-2029″. Rapporten visar på de viktiga kapacitetsökningarna genom nya spår Linköping-Stockholm och Lund -Hässleholm. Samtidigt sker en stor utbyggnad i Danmark och Tyskland på 120 miljarder kr som blir färdig 2030 och kommer att öka trycket på Södra stambanan då de planerade utbyggnaderna i Sverige blir klara 2033/2035/2040.
 
Senaste nytt/Den nytillträdda regeringen kommer att fullfölja den nationella planen 2018-2029 enligt fyrpartiöverenskommelsen.

Nya infrastrukturplanen 2018-2029 är beslutad – vad innebär det för Södra stambanan?2019-01-24T13:11:53+01:00

Medlemsmötet i Hässleholm den 26 oktober 2018

Vad finns med i den nationella infrastrukturplanen 2018-2029 för Södra stambanan.
 
Trafikverket har tagit fram en redovisning av satsningarna på Södra stambanan 2018–2029.
De största satsningarna är,
– Malmö-Lund 4-spår, färdig 2024 kostnad 5,4 md kr
– Ostlänken, Linköping-Järna två nya spår, färdig 2033 kostnad 54 md kr
– Lund-Hässleholm två nya spår, påbörjas innan 2029  kostnad 16 md kr
– Triangelsspår Alvesta 2024–2029 kostnad 134 mkr
Sydostlänken, Älmhult-Karlshamn, 2024–2029, påverkar kapaciteten på Södra stambanan, kostnad 1,6 md kr
Vidare ingår ytterligare satsningar på Södra stambanan som ökat underhåll, nytt signalsystem (ERTMS) och eventuellt åtgärder för längre godståg.

Hur påverkas trafiken på Södra stambanan fram till 2030?

Patrik Sterky ger en första delredovisning av sitt uppdrag att redovisa effekterna av trafiken på Södra stambanan innan de stora utbyggnaderna på banan är klara.

Preliminärt visas att utbyggnaden av trafiken fortsätter på Södra stambanan, med ökad regionaltrafik samt ökad godstrafik då Fehmarn bält är klar 2028.

Efter utbyggnaden av två nya spår Lund-Hässleholm kvarstår kapacitetsbristen norr om Hässleholm på sträckan upp till Alvesta i första hand. Hässleholms station utgör också en stor osäkerhet kapacitetsmässigt

Effektivare underhåll på Södra stambanan så att tågen kommer fram i tid

Underhållet har länge varit eftersatt på Södra stambanan. I Infrastrukturplanen 2018–2029 ökar satsningen på underhåll och reinvesteringar.

Samtidigt effektiviserar Trafikverket samordningen av underhållet genom att en nationell samordnare utses för de viktigaste bandelarna i landet.

För Södra stambanan är Anders Jönsson utsedd som nationell samordnare och Anders ger en redovisning av organisationen och genomförande av planerade åtgärder 2018–2023.

Anders Jönsson, Trafikverket

SJs trafikplaner på Södra stambanan från 2019 fram till 2030, innan höghastighetsbanan är klar

SJ s affärsansvarige för Södra stambanan Petter Essén ger en redovisning av ett offensivt satsande SJ under den närmaste tiden då SJ ser en stor potential att få ett ökat resande.

SJ planerar för att erbjuda 50% fler platser på Södra stambanan med nya snabbtåg för 250 km/tim som levereras från 2024 samt genom en grundlig modernisering av befintliga X 2000.

De framtida åtgärderna på Södra stambanan och utbyggnaden av Fehmarn bält kommer att ge mycket goda möjligheter för resande till Hamburg.

Petter Essén, SJ AB

Hur går det med utbyggnaden av Ostlänken, Linköping-Stockholm, kan vi snabba upp arbetet?

Erik Söderberg, Region Östergötland ger en aktuell bild av utbyggnaden av Ostlänken.

Redovisas att redan nästa år försämras möjligheterna att köra Östgötapendeln med jämna avgångar för att säkerställa kapaciteten för fjärrtågen på Södra stambanan. Redan nu påverkar kapacitetsbristen på banan, möjligheterna att köra en effektiv regional trafik.

Östergötland är positiva till att arbetet med Ostlänken äntligen har startat.

Man anser att utbyggnaden bör skyndas på men accepterar även motvilligt att Trafikverket i sitt ställningstagande planerar att hastigheten på Ostlänken blir 250 km/t istället för 320 km/t.

Återstår att lösa genomfarten i Linköping liksom kopplingspunkt en mellan nya järnvägen och Södra stambanan söder om Linköping.

Erik Söderberg,  Region Östergötland

Medlemsmötet i Hässleholm den 26 oktober 20182018-11-08T15:01:02+01:00

Trafikverket har nu bestämt hur utbyggnaden skall ske av de 3 delar av en ny järnväg som ingår i den nationella infrastrukturplanen 2018-2029

Trafikverket har i ett positionspapper 2018-10-05 bestämt hur utbyggnaden skall ske när det gäller val av teknik och hastighet.
Det innebär att
– Lund-Hässleholm skall byggas ut med 320 km/tim
– Linköping-Stockholm(Ostlänken) 250 km/tim
– Göteborg – Borås 250 km/tim
samt att det fortsatta planeringsarbetet för övriga delar av en ny järnväg pausas (Linköping-Jönköping) eller genomförs ej.
Vi kommer att ta upp detta beslut på vårt medlemsmöte den 26 oktober i Hässleholm kl 10-12 och diskutera konsekvenserna .
Trafikverket har nu bestämt hur utbyggnaden skall ske av de 3 delar av en ny järnväg som ingår i den nationella infrastrukturplanen 2018-20292018-10-16T13:27:42+02:00

Infrastrukturminister Tomas Eneroth möter stambanan.com i Hässleholm

Tomas Eneroth besökte Hässleholm den 5 september.

Ordförande i stambanan.com, Lena Wallentheim och samordnare ,Göran Svärd fick tillfälle att diskutera Södra stambanans utbyggnad med Infrastrukturministern.

Utbyggnaden av Södra stambanan i den nationella planen 2018-2029 med två nya spår Lund-Hässleholm och Ostlänken,Linköping-Stockholm är mycket viktiga.
Vi framförde behovet av en snabbare utbyggnad, då kapacitetsbristen på dessa bandelar är stor redan nu.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth möter stambanan.com i Hässleholm2018-09-06T11:35:51+02:00

Förutsättningar för en snabbare utbyggnad av en ny stambana

Stambanan.com har tagit fram en ny rapport för en snabbare utbyggnad av en ny stambana. Rapporten har författats av Sven Landelius.

Regeringen har i den nationella planen 2018-2029 föreslagit en utbyggnad av två nya spår på sträckan Lund-Hässleholm och Linköping-Stockholm. Tyvärr är utbyggnadstakten långsam och projekten blir färdiga först mellan 2033-2035.

Slutsatsen i vår rapport är ,

  • Ett så stort och omfattande projekt som nya stambanor för Sveriges höghastighetsjärnväg,byggs lämpligen ut i etapper;de som ger bäst resultat i form av effektivitet,kapacitetsförstärkning och restidsvinster byggs först
  • En särskild organisation med hög kompetens bör ges uppdraget att förverkliga projektet
  • Projektet måste få tillgång till de finansiella resurser som kommer att krävas för ett effektivt genomförande. Det gäller såväl totala belopp som tillgången till medel i den takt ett effektivt byggande kräver.

Klicka på bilden för att läsa broschyren som PDF

Förutsättningar för en snabbare utbyggnad av en ny stambana2018-08-22T11:00:43+02:00